Balans van Indicatoren van duurzame ontwikkeling

In de Balans van indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van 51 indicatoren over de evolutie van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals, in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Die balans is de voortzetting van de evaluaties die sinds 2005 verschenen in de Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling (wet van 5 mei 1997 over duurzame ontwikkeling).

Voor 25 van die 51 indicatoren hebben de beleidsverantwoordelijken een cijferdoel vastgelegd. Dat is een precieze waarde die de indicator tegen 2030 moet bereiken. Voor de overige 26 indicatoren werd enkel een gewenste richting bepaald. Het evaluatieresultaat wordt voor elke indicator met een pictogram weergegeven.

 

Balans 2021–november (aangepast): evaluatie van 51 indicatoren
Resultaat Trendevaluatie Totaal
naar cijferdoel in gewenste richting
Gunstig 9 9 18
Onmogelijk/onbepaald 1 14 15
Ongunstig 15 3 18
Totaal 25 26 51

 

Meer informatie over deze evaluatie is te vinden in het rapport duurzame ontwikkeling 2022 (hoofdstuk 2).
Meer informatie over de evaluatiemethode is ook te vinden in het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2022 (hoofdstuk 2).
Op de website van het Federaal Planbureau zijn enkele vroegere evaluatieresultaten beschikbaar: een artikel over de balans 2021–juni (Trendbreuk nodig om alle SDG's tegen 2030 te bereiken), het rapport duurzame ontwikkeling 2019 (hoofdstuk 1), het rapport duurzame ontwikkeling 2017 (hoofdstuk 2), de balans 2016 en de balans 2015.

 

SDGINDICATORDOELSTELLINGEVALUATIE
Geen armoede Risico op armoede of sociale uitsluiting (i01)
Zeer lage werkintensiteit (i02)
Overmatige schuldenlast van de gezinnen (i05)
Geen honger Obesitas bij volwassenen (i07)
Vleesconsumptie (i08)
Oppervlakte biologische landbouw (i09)
Goede gezondheid en welzijn Levensverwachting in goede gezondheid (i12)
Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen (i15)
Dagelijkse rokers (i22)
Kwaliteitsonderwijs Vroegtijdige schoolverlaters (i23)
Levenslang leren (i24)
Onvoldoende leesvaardigheid (i26)
Gendergelijkheid Loonkloof tussen vrouwen en mannen (i27)
Zonder beroepsactiviteit door familieverantwoordelijkheden (i28)
Vrouwelijke parlementsleden (i29)
Schoon water en sanitair Nitraat in rivierwater (i30)
Nitraat in grondwater (i31)
Waterverbruik (i32)
Betaalbare en duurzame energie Woningen zonder voldoende verwarming (i34)
Hernieuwbare energie (i35)
Energieproductiviteit (i37)
Waardig werk en economische groei Werkloosheidsgraad (i40)
Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen (i42)
Dodelijke arbeidsongevallen (i43)
Industrie, innovatie en infrastructuur Vervoer van personen met de wagen (i44)
Vervoer van goederen over de weg (i45)
Onderzoek en ontwikkeling (i48)
Ongelijkheid verminderen Armoederisico (i50)
Diepte van het armoederisico (i51)
Inkomensongelijkheid: Gini-index (i52) 
Duurzame steden en gemeenschappen Gebrekkige huisvesting (i54)
Blootstelling aan fijn stof (i55)
Geluidsoverlast (i57)
Verantwoorde consumptie en productie Binnenlands materiaalverbruik (i58)
Gevaarlijk afval (i59)
Gerecycleerd afval (i60)
Klimaatactie Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS (i63)
Slachtoffers van natuurrampen (i64)
Bijdrage aan internationaal klimaatfonds (i65)
Leven in het water Olieverontreiniging (i66)
Duurzame visvangst (i67)
Zee-oppervlakte in Natura 2000-gebied (i68)
Leven op het land Landoppervlakte in Natura 2000-gebied (i69)
Bossen met FSC- of PEFC-label (i70)
Populatie akkervogels (i71)
Vrede, justitie en sterke publieke diensten Veiligheidsgevoel in de openbare ruimte (i76)
Corruptieperceptie-index (i77)
Vertrouwen in instellingen (i78)
Partnerschap om doelstellingen te bereiken Officiële ontwikkelingshulp (i79)
Officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen (i80)
Overheidsschuld (i82)