Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen

In 2015 waren er in België bij de min-65-jarigen 104,3 sterfgevallen door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners van die leeftijdsgroep. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 68,6. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003. Het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen - België - trendevaluatie

brutosterftecijfer per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar

 2003200520102015202020252030
waarnemingen122.9121.2--104.3------
trend en extrapolatie123.7121.3114.1104.297.293.491.2
doelstelling 203068.668.668.668.668.668.668.6

Het beschikbare gegeven voor 2010 is fout.

Statistics Belgium; Eurostat (2019), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/04/2019) & berekeningen FPB.

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen - België en internationale vergelijking

brutosterftecijfer per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar

 200320052009201120152015//20032015//2011
België122.9121.2118.7112.2104.3-1.4-1.8
EU28------131.3124.6---1.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Het beschikbare gegeven voor 2010 is fout.

Statistics Belgium; Eurostat (2019), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/04/2019).

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen volgens geslacht - België

brutosterftecijfer per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar

 200320052009201120152015//20032015//2011
vrouwen91.691.093.292.385.9-0.5-1.8
mannen153.5150.5144.1131.7122.3-1.9-1.8
//: Gemiddelde groeivoeten

Het beschikbare gegeven voor 2010 is fout.

Statistics Belgium; Eurostat (2019), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/04/2019).

Definitie: het aantal voortijdige sterfgevallen (voor 65 jaar) door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners wordt berekend aan de hand van de gegevens uit de overlijdensattesten, waarbij met de volgende sterfgevallen rekening wordt gehouden: kwaadaardige tumoren (C00-C97), diabetes mellitus (E10-E14), ischemische hartaandoeningen (I20-I25), cerebrovasculaire aandoeningen (I60-I69), chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen (J40-J47) en chronische leverziekten (K70, K73-K74). De codes tussen haakjes komen van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (CIM-10). Statistics Belgium verzamelt die gegevens in België en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Voor de opsplitsing volgens geslacht worden de gegevens gepubliceerd door Statistics Belgium gebruikt. De drempel van 65 jaar werd gekozen omdat Eurostat deze indicator zo publiceert. In de literatuur wordt de drempel voor voortijdige sterfgevallen niet precies gedefinieerd. Hij verschilt trouwens van land tot land. In Europa worden waarden van 65 tot 80 jaar vaak gebruikt.

Doelstelling: in 2030 zou het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen niet boven de 68,6 per 100.000 inwoners van minder dan 65 jaar mogen liggen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen".

Deze subdoelstelling van de VN vraagt om de voortijdige sterfte, in dit geval bij de personen van minder dan 65 jaar, tegen 2030 met een derde in te perken ten opzichte van 2015. In 2015, het laatst beschikbare jaar in België, bedroeg de sterftegraad 104,3 sterfgevallen per 100.000 personen van minder dan 65 jaar. In 2030 zou deze indicator dus niet boven de 68,6 mogen liggen.

Evolutie: het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen daalde gestaag: van 122,9 sterfgevallen per 100000 inwoners van minder dan 65 jaar in 2003 tot 102,9 sterfgevallen in 2014. Het is daarna gestegen tot 104,3 sterfgevallen in 2015, ten gevolge van een stijging van de sterftegraad van vrouwen, terwijl die van mannen is blijven dalen. Uit de gegevens van de volgende jaren zal moeten blijken of dat een trendverandering dan wel een eenmalig voorval is.

Internationale vergelijking: in de EU28 is er een groter aantal voortijdige sterfgevallen per 100.000 inwoners dan in België en het verschil is stabiel, van 19 in 2011 tot 20 in 2015. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de best presterende groep.

Opsplitsing volgens geslacht: het aantal mannen dat sterft aan chronische aandoeningen voor 65 jaar is verhoudingsgewijs hoger dan het aantal vrouwen, maar het verschil wordt kleiner: van 61,9 extra sterfgevallen per 100000 inwoners in 2003 naar 36,4 in 2015.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 3.4.1 - Sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 26/04/2019).