Werkloosheidsgraad

In 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad in België 5,9 procent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend sinds 2000 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Werkloosheidsgraad - België en internationale vergelijking

procent van de beroepsbevolking

 19901995200020052010201320152016201720182018//19902018//2013
België7.39.36.68.58.38.48.57.87.15.9-0.8-6.8
EU28----8.99.09.610.99.48.67.67.0---8.5
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks voor 2001 en voor België alleen voor 2005, 2011 en 2017

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), lfsa_urgaed, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Werkloosheidsgraad volgens geslacht - België

procent van de beroepsbevolking

 19901995200020052010201320152016201720182018//19902018//2013
vrouwen10.412.78.59.58.58.27.87.67.15.5-2.2-7.7
mannen4.07.65.67.68.18.79.18.17.16.31.6-6.3
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999, 2001, 2005, 2011, 2017

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), lfsa_urgaed, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Werkloosheidsgraad volgens leeftijd - België

procent van de beroepsbevolking

 1990199520002005201020122015201620172017//19902017//2012
15-2414.521.515.221.522.419.822.120.119.31.1-0.5
25-546.58.35.87.47.36.77.77.16.2-0.2-1.5
55-643.64.03.24.44.64.55.65.75.91.85.6
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999, 2001, 2005, 2011, 2017; gegevens voor categorie 55-64 jaar voor 2000, 2001 and 2003 zijn onzeker

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), lfsa_urgaed, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Werkloosheidsgraad volgens opleiding - België

procent van de beroepsbevolking

 1992199520002005201020122015201620172017//19922017//2012
hoogstens lager secundair onderwijs9.413.710.313.915.314.016.815.914.61.80.8
hoger secundair onderwijs6.59.46.88.58.17.88.78.17.10.4-1.9
hoger onderwijs3.03.92.74.44.53.94.64.24.31.52.0
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1992, 1998, 1999, 2001, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), lfsa_urgaed, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Langdurige werkloosheidsgraad - België

procent van de beroepsbevolking

 199920002005201020122015201620172017//19992017//2012
langdurige werkloosheid4.93.84.44.03.44.44.03.5-1.90.6
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999, 2001, 2017

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_ltu_a, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Definitie: de werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, uitgedrukt in procent. De hier gebruikte werkloosheidsgegevens zijn gebaseerd op de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Die enquêtegegevens steunen op directe interviews om te bepalen of iemand werkloos is. Dat is het geval als de persoon niet werkt, als hij de afgelopen vier weken actief een job heeft gezocht en als hij binnen de twee weken beschikbaar is om eventueel te beginnen werken. De beroepsbevolking omvat iedereen in de leeftijdscategorie van 15 tot 74 jaar die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt, namelijk iedereen met een betaalde baan en iedereen die er geen heeft maar ernaar op zoek is. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De methodologie van deze enquête werd in 2017 herzien. Gegevens van 2017 met die van voorgaande jaren vergelijken, vergt de nodige voorzichtigheid. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: de werkloosheidsgraad moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 8.5: "Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstellingen: "De arbeidsmarkt zal voor iedereen toegankelijk zijn en de actieve bevolking waardig werk aanbieden" (doelstelling 8), "Het werkgelegenheidsniveau zal zo hoog en stabiel mogelijk zijn en respecteert de principes van waardig werk. Iedereen op arbeidsleeftijd zal de mogelijkheid hebben betaald werk te vinden" (doelstelling 9), "Het werkloosheidsniveau zal beperkt zijn tot de frictiewerkloosheid" (doelstelling 10) en "De arbeidsomstandigheden zullen gedurende de hele loopbaan aangepast worden om ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit verbetert en dat men langer kan werken" (doelstelling 11; Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de EAK volgde de werkloosheidsgraad tussen 1990 en 2015 een cyclisch patroon, met vier perioden van stijgende werkloosheid: 1990-1994, 2001-2005, 2008-2010 en ten slotte van 2011 tot en met 2015. De werkloosheidsgraad was het hoogst in 1994 (9,7%) en het laagst in 2001 (6,2%). De recentste stijgende werkloosheidstrend gaat van 7,2% in 2011 tot 8,5% in 2015. Hierna daalde de werkloosheidsgraad tot 5,9% in 2018. Deze trend wordt ook beïnvloed door de wettelijke veranderingen, onder andere in termen van werkloosheidsuitsluiting.

Internationale vergelijking: sinds 2002 is de werkloosheidgraad in België steeds lager dan die van de EU28, behalve in 2008 waar de werkloosheidsgraad van België en de EU28 7% bedroeg. De werkloosheidsgraad in de EU28 volgt een ander patroon dan die van België, vooral vanaf 2009. Tussen 2002 en 2008 daalde de werkloosheidsgraad van 9,0% tot 7,0% en die evolutie loopt enigszins gelijk met de trend van België, maar dan op een hoger niveau. Vanaf 2009 steeg de werkloosheidsgraad in de EU28 sterk tot 10,8% in 2013. Die stijging is veel minder uitgesproken in België. Tussen 2013 en 2018 daalde de werkloosheidsgraad in de EU-28 tot 7%, terwijl de Belgische werkloosheidsgraad pas daalde vanaf 2016. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2017 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens leeftijd: in de periode 1990-2017 is de werkloosheidsgraad van jongeren steeds het hoogst namelijk gemiddeld 19,3%. Die van de 25-54-jarigen en van de 55-64-jarigen bedraagt in die periode gemiddeld 7,0% en 4,3%.

Opsplitsing volgens opleiding: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe lager de werkloosheidsgraad . In de periode 1992-2017 schommelde de werkloosheidsgraad van personen met een diploma hoger onderwijs gemiddeld rond 4,0%. Die van personen met een diploma hoger secundair onderwijs en van personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs bedroeg in die periode gemiddeld respectievelijk 7,9% en 13,5%.

Opsplitsing volgens werkloosheidsduur: de langdurige werkloosheidsgraad, het aandeel werklozen die minstens een jaar werkloos zijn, volgt een cyclisch patroon tussen 1999 en 2017, binnen ongeveer dezelfde bandbreedte. Er zijn drie periodes waarin de langdurige werkloosheidsgraad steeg: 2001-2005, 2008-2010 en 2012-2015. Tijdens die laatste periode steeg de langdurige werkloosheidsgraad van 3,4% tot 4,4%. In 2017 is de langdurige werkloosheidsgraad gedaald tot 3,5%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 8.5.2 - Werkloosheidsgraad, naar geslacht, leeftijd en handicap.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).