Zonder beroepsactiviteit door familieverantwoordelijkheden

In 2020 werkte 1,7 procent van de bevolking van 15 tot 64 jaar in België niet omwille van familieverantwoordelijkheden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is ongunstig tussen 2006 en 2020 (evaluatie van november 2021).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Zonder beroepsactiviteit door familieverantwoordelijkheden - België en internationale vergelijking

procent van 15-64-jarigen

 200620102015201920202020//20062020//2015
België0.91.01.51.61.74.62.5
EU272.12.12.32.31.9-0.7-3.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel; Eurostat (2021), Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 05/04/2021).

Zonder beroepsactiviteit door familieverantwoordelijkheden, volgens geslacht - België

procent van 15-64-jarigen

 200620102015201920202020//20062020//2015
vrouwen1.82.02.93.23.44.63.2
mannen0.1--0.10.10.10.00.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel; Eurostat (2021), Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 05/04/2021).

Zonder beroepsactiviteit door familieverantwoordelijkheden, volgens leeftijd - België

procent van de bevolking

 200620102015201920202020//20062020//2015
15-391.11.21.62.02.04.44.6
50-640.60.51.21.21.25.10.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel; Eurostat (2021), Inactive population not seeking employment by sex, age and main reason [lfsa_igar], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 05/04/2021).

Definitie: het deel van de bevolking dat niet werkt omwille van familieverantwoordelijkheden is het aandeel van de 15- tot 64-jarigen die niet op zoek zijn naar werk of niet aan het werk willen gaan omdat ze op de kinderen passen of voor afhankelijke personen zorgen. De gegevens zijn afkomstig van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Statistics Belgium organiseert deze binnen de EU geharmoniseerde enquête in België en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De methodologie van deze enquête werd in 2017 herzien. Gegevens van 2017 met die van voorgaande jaren vergelijken, vergt de nodige voorzichtigheid. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn verkrijgbaar op verzoek bij Statistics Belgium.

Doelstelling: het aandeel van de bevolking dat niet werkt omwille van familieverantwoordelijkheden moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 5.4: "Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal toepasbaar is".

Evolutie: volgens de EAK is het aandeel van de 15-64-jarigen die niet werken omwille van familieverantwoordelijkheden toegenomen van 0,9% in 2006 tot 1,6% in 2013 en sindsdien is het ongeveer stabiel gebleven. In 2020 bedroeg dat aandeel 1,7%.

Internationale vergelijking: het aandeel van de bevolking dat niet werkt omwille van familieverantwoordelijkheden ligt over de volledige beschouwde periode hoger in de EU27 als geheel dan in België. Dat aandeel is in de EU27 vrij stabiel gebleven tussen 2006 (2,1%) en 2019 (2,3%). In 2020 (1,9%) is er een daling die de komende jaren nog moet bevestigd worden. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2020 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Denemarken met 0,3% op de eerste plaats en Slovakije met 5% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: stoppen met werken omwille van familieverantwoordelijkheden komt vooral voor bij vrouwen. Van 2006 tot 2020 is het aandeel van de mannen stabiel gebleven op 0,1% en stijgt dat van de vrouwen van 1,8% tot 3,4%. Het verschil is doorheen de jaren dus enkel gegroeid.

Opsplitsing volgens leeftijd: het aandeel van de 15-39-jarigen die stoppen met werken omwille van familieverantwoordelijkheden stijgt van 1,1% in 2006 tot 1,8% in 2013 en het stijgt daarna aan een lager groeiritme door tot 2,0% in 2020. Voor de 50-64-jarigen stijgt dat aandeel van 0,6% in 2006 tot 1,2% in 2020.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 5.4.1 - Aandeel van de tijd dat besteed wordt aan onbetaald huishoudelijk en zorgwerk, naar geslacht, leeftijd en woonplaats. Het meet immers de investeringen in onbetaalde zorgtaken en toont de genderkloof op dit gebied.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 24/09/2020).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 24/09/2020).