Ervaren gezondheid

In 2017 verklaart 91,4 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder, zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk - België en internationale vergelijking

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
België91.791.091.290.590.891.40.00.0
EU28--90.690.090.391.2------
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018) en Eurostat (2018), Self-perceived health [hlth_silc_10], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 14/09/2018).

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk, volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
vrouwen90.389.890.188.789.389.80.0-0.1
mannen93.292.292.392.492.493.10.00.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk, volgens leeftijd - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
<2598.398.998.498.598.698.60.00.0
25-4995.294.694.994.294.294.5-0.1-0.1
50-6488.688.188.187.888.289.00.00.2
>6483.081.682.481.482.984.60.20.5
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Ervaren gezondheid: zeer goed, goed of redelijk, volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2005201020122015201620172017//20052017//2012
kwintiel 184.382.984.080.481.983.1-0.1-0.2
kwintiel 287.985.785.385.785.587.3-0.10.4
kwintiel 393.392.693.592.492.692.2-0.1-0.3
kwintiel 495.796.295.496.596.496.00.00.1
kwintiel 597.297.197.497.497.698.30.10.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium (2018), rechtstreekse mededeling (19/06/2018).

Definitie: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden. De gegevens komen van de EU-SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions) van de Europese Unie. Om hun (ervaren) gezondheid te beoordelen, moeten de deelnemers aan de enquête kiezen tussen vijf toestanden: zeer goede, goede, redelijke, slechte en zeer slechte gezondheid. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens voor België komen rechtstreeks van Statistics Belgium en die voor de vergelijking met de EU komen van Eurostat. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: het aandeel van de bevolking van 16 jaar en ouder dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, moet toenemen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden". De evolutie van het aandeel van de bevolking dat een goede gezondheid ervaart, meet de vooruitgang in de richting van doel 3.

Evolutie: over heel de geanalyseerde periode is het aandeel van de bevolking dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, hoog. Het bereikte in 2008 een piek met 91,8% van de bevolking en daalde tot 90,4% in 2011. In 2017 steeg de indicator tot 91,4%, maar bleef niettemin onder het waargenomen niveau van 2005.

Internationale vergelijking: tussen 2010 en 2016 liggen de evoluties van de indicator in België en in de Europese Unie dicht bij elkaar. Tot 2015 lag de indicator in België hoger dan in de EU28. In 2016 is dit niet langer het geval: 91,2% van de Europese bevolking verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, ten opzichte van 90,8% in België. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: het aandeel mannen dat verklaart zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden, ligt steeds hoger dan dat van vrouwen, maar de evoluties lopen parallel. Het verschil neemt licht toe van 2,9 procentpunt in 2005 tot 3,2 procentpunt in 2017.

Opsplitsing volgens inkomen: hoe hoger hun inkomen, hoe meer personen verklaren zich in een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand te bevinden. Het verschil tussen de inkomenscategorieën stijgt licht. Dat is zowel toe te schrijven aan een verbetering van de ervaren gezondheid bij de rijkste groep als aan een daling bij de armste groep. Het bereikt 15,1 procentpunt in 2017.

Opsplitsing volgens leeftijd: hoe ouder de personen zijn, hoe minder zij een zeer goede, goede of redelijke gezondheidstoestand ervaren. De evolutie van de indicator voor de vier onderzochte leeftijdscategorieën verschilt weinig. Enkel de categorie 65-plussers kent een verbetering in de geanalyseerde periode.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3, aangezien de ervaren gezondheid zowel de globale gezondheid als het welzijnsniveau van de bevolking meet.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).