Hernieuwbare energie (i35)

In 2021 werd in België 13 procent van het bruto finaal energieverbruik geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar 17,5 procent. Volgens de projecties van het Belgisch geïntegreerd nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 zal dat doel bereikt worden (gegevens beschikbaar in november 2023). Hernieuwbare energie evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Hernieuwbare energie - België - trendevaluatie

procent van bruto finaal energieverbruik

 200020042005201020152020202120252030
waarnemingen--1.92.36.08.113.013.0----
projectie (november 2023)--------------13.717.5
doelstelling 203017.517.517.517.517.517.517.517.517.5

Eurostat (2023), Share of renewable energy in gross final energy consumption [sdg_07_40], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/03/2023); Enover/NKC (2019), Belgisch geïntegreerd nationaal Energie-Klimaatplan 2023-2030, https://www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl (geraadpleegd op 20/03/2023).

Hernieuwbare energie - België en internationale vergelijking

procent van bruto finaal energieverbruik

 20042005201020152016202020212021//20042021//2016
België1.92.36.08.18.713.013.011.98.3
EU279.610.214.417.818.022.021.84.93.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2023), Share of renewable energy in gross final energy consumption [sdg_07_40], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/03/2023).

Definitie: hernieuwbare energie wordt gemeten als het aandeel van het energieverbruik geproduceerd uit hernieuwbare bronnen in het bruto finaal energieverbruik, zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (Publicatieblad van de Europese Unie, 5/6/2009). Het bruto finaal energieverbruik is de energie die verbruikt wordt door alle eindgebruikers, inclusief de verliezen op het vervoersnetwerk en het verbruik van de energiesector zelf. De gegevens komen van Eurostat.

Doelstelling: het aandeel hernieuwbare energie moet 17,5% bereiken in 2030.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 7.2: "Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 16: "De koolstofarme energievormen zullen overheersen in de energiemix. De hernieuwbare energiebronnen zullen er een significant aandeel van uitmaken" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

In de EU-Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (Publicatieblad van de Europese Unie), stelt de Europese Unie (EU) een doelstelling vast tegen 2030, namelijk een aandeel van 32% hernieuwbare energie. De Europese Verordening 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie (Publicatieblad van de Europese Unie) bepaalt dat alle EU-lidstaten een nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) voor de periode 2021-2030 moeten opstellen. In antwoord op deze Europese verplichting stelt het Belgische NEKP 2021-2030 een doelstelling vast van 17,5% hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik tegen 2030 (Enover/NKC, 2019). Dit plan moet om de tien jaar worden bijgewerkt; de eerste bijwerking is gepland voor juni 2024.

Evolutie: het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik bedroeg in België 13% in 2021. De indicator stijgt constant. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de groei van de elektriciteitsproductie op basis van windmolens en fotovoltaïsche zonnepanelen.

Internationale vergelijking: door België met de Europese Unie te vergelijken, blijkt dat in 2021 het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik hoger ligt in de EU27 dan in België, namelijk 22% tegen 13%. Het verschil is stabiel over heel de geanalyseerde periode. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2021 tot de slechtst presterende groep. In dat jaar stond Zweden met 63% op de eerste plaats en Luxemburg met 12% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 7.2.1 - Aandeel van hernieuwbare energie in het totale finaal energieverbruik.

Bronnen