Levenslang leren

In 2018 had 8,6 procent van de Belgische bevolking van 25 tot 64 jaar tijdens de vier weken voor het interview deelgenomen aan een vorming of opleiding. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend sinds 2000 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Levenslang leren - België en internationale vergelijking

procent van de 25-64-jarigen

 199220002010201320152016201720182018//19922018//2013
België2.36.27.46.96.97.08.58.65.24.5
EU28----9.310.710.710.810.911.1--0.7
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999 BE, 2003 UE, 2004 BE, 2006, 2013 UE, 2017 BE; voorlopige data voor 2018

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), trng_lfse_01 en trng_lfse_03, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Levenslang leren volgens geslacht - België

procent van de 25-64-jarigen

 199220002010201320152016201720182018//19922018//2013
vrouwen1.75.77.67.17.37.58.89.26.75.3
mannen2.86.77.26.76.56.58.18.14.23.9
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999 BE, 2003 UE, 2004 BE, 2006, 2013 UE, 2017 BE; voorlopige data voor 2018

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), trng_lfse_01 en trng_lfse_03, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Levenslang leren volgens opleiding - België

procent van de 25-64-jarigen

 200020052010201320152016201720182018//20002018//2013
hoogstens lager secundair onderwijs2.23.13.23.03.02.83.23.32.31.9
hoger secundair onderwijs6.57.36.15.25.55.36.06.1-0.43.2
hoger onderwijs11.915.312.311.711.211.513.713.90.93.5
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999 BE, 2003 UE, 2004 BE, 2006, 2013 UE, 2017 BE; voorlopige data voor 2018

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), trng_lfse_01 en trng_lfse_03, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/04/2019).

Definitie: aandeel van de bevolking tussen 25 en 64 jaar dat heeft deelgenomen aan een (formele of niet-formele) vorming tijdens de laatste vier weken voorafgaand aan het interview. De gegevens komen van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De methodologie van deze enquête werd in 2017 herzien. Gegevens van 2017 met die van voorgaande jaren vergelijken, vergt de nodige voorzichtigheid. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: het aandeel van de bevolking dat deelneemt aan levenslang leren moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 4.3: "Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit".

Het Nationaal Hervormingsprogramma 2011 dat door België in april 2011 werd goedgekeurd (Federale regering, 2011) in het kader van de Europa 2020-strategie (Europese Commissie, 2010) bevat als een van 7 prioritaire beleidslijnen de "Toename van levenslang leren voor arbeiders en van de scholing van werkzoekenden" om de werkgelegenheidsdoelstelling (werkgelegenheidsgraad van 73,2% in 2020) te kunnen behalen.

Evolutie: volgens de EAK steeg het aandeel van de bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelgenomen heeft aan een vorm van opleiding of vorming duidelijk tussen 1992 en 2004, namelijk van 2,3% tot 8,6%. Vervolgens daalde het opnieuw tot 7,1% in 2008, maar vertoont sindsdien geen duidelijke trend ondanks een stijging tot 8,6% in 2018.

Internationale vergelijking: België loopt achterop ten opzichte van het Europese gemiddelde. Terwijl het verschil tussen België en de EU28 in 2002 nog 1,1 procentpunt bedroeg, liep het in 2016 op tot 3,8 procentpunt. De inhaalbeweging in 2017 in België kende geen vervolg in 2018. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2018 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: het verschil tussen mannen en vrouwen inzake levenslang leren is gering. Sinds 1992 nemen mannen en vrouwen in bijna dezelfde mate deel aan opleiding en vorming; het grootste verschil tussen beide bedroeg 1,7 procentpunt in 1999. Voor 2002 volgden mannen meer opleiding dan vrouwen, sinds 2005 is het omgekeerd. Over de hele periode ligt het groeiritme bij de vrouwen (6,8%) dan ook duidelijk hoger dan bij de mannen (4,3%).

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 4.3.1 - Participatiegraad van jongeren en volwassenen aan formeel en niet-formeel onderwijs en vorming gedurende de voorbije 12 maanden, naar geslacht.

Bronnen

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).