Levensverwachting in goede gezondheid

In 2016 bedroeg de levensverwachting in goede gezondheid in België 63,8 jaar voor de vrouwen en 63,7 jaar voor de mannen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moeten die cijfers stijgen. De trend sinds 2005 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.

Levensverwachting in goede gezondheid volgens geslacht - België en internationale vergelijking

jaren bij de geboorte

 200520102011201520162016//20052016//2011
vrouwen, België62.362.663.664.063.80.20.1
vrouwen, EU28--62.662.163.364.2--0.7
mannen, België62.464.063.464.463.70.20.1
mannen, EU28--61.861.762.663.5--0.6
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2019), Healthy Life Years [hlth_hlye], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/04/2019).

Definitie: de levensverwachting in goede gezondheid meet het aantal jaren dat een persoon van een gegeven leeftijd mag hopen te leven zonder ernstige of matige gezondheidsproblemen. Ze wordt berekend aan de hand van de levensverwachting en van enquêtes over het aandeel van de personen dat zichzelf in goede of slechte gezondheid ervaart, uitgedrukt in jaren. De gegevens over de hier voorgestelde indicator komen van de statistieken over mortaliteit en van de gegevens over de ervaren beperkingen uit de gezondheidsmodule van de enquête European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert, opgesplitst voor mannen en vrouwen, maar niet voor de hele bevolking. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: de levensverwachting in goede gezondheid moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 3: "Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 4: "De levensverwachting in goede gezondheid zal gestegen zijn ten opzichte van 2010. Het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid naargelang van het opleidingsniveau en naargelang het geslacht zal met gemiddeld 50% verlaagd worden"(Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de EU-SILC-enquête toont de levensverwachting in goede gezondheid van vrouwen sinds 2005 een licht stijgende trend en in 2016 bedraagt ze 63,8 jaar. Dat betekent dat in 2016 vrouwen zichzelf niet in zeer goede of goede gezondheid achtten gedurende de laatste 20,2 jaren van hun leven (zie gegevens over de levensverwachting bij geboorte). De gegevens van 2016 zijn de eerste die een lichte daling tonen ten opzichte van het vorige jaar. Aangezien de totale levensverwachting blijft stijgen, betekent dit dat de levensperiode in slechte gezondheid eveneens stijgt.

Internationale vergelijking: de levensverwachting in goede gezondheid van vrouwen in de Europese Unie is redelijk stabiel tussen 2010 en 2014 en stijgt in 2015 en 2016. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: de levensverwachting in goede gezondheid van mannen is bijna identiek aan die van vrouwen en is nog stabieler: 63,7 jaar in 2016, wat zoals voor vrouwen licht lager is dan in 2015. Maar ook het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid en de levensverwachting bij de geboorte is kleiner voor mannen: 15,3 jaar in 2016. Ten opzichte van de EU28 hebben de Belgische mannen 0,2 jaar extra levensverwachting in goede gezondheid.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 3 aangezien hij de gezondheidstoestand van de bevolking meet.

Bronnen