Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen

In 2017 heeft 2,0 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder in de laatste twaalf maanden om financiële redenen medische zorg uit- of afgesteld. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen - België en internationale vergelijking

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 20112012201320142015201620172017//2011
België1.41.71.82.22.22.22.06.1
EU272.32.22.42.42.01.6----
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, detailed reason and income quintile [hlth_silc_08], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/10/2018).

Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen, volgens inkomen - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 20112012201320142015201620172017//2011
kwintiel 14.14.85.37.67.07.76.78.5
kwintiel 21.92.32.02.12.92.42.00.9
kwintiel 30.80.81.61.20.80.91.03.8
kwintiel 40.30.50.20.50.40.20.30.0
kwintiel 50.10.10.10.00.10.00.0--
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, detailed reason and income quintile [hlth_silc_08], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/10/2018).

Definitie: aandeel personen van 16 jaar of ouder dat zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet heeft kunnen veroorloven tijdens de afgelopen 12 maanden. De gegevens komen van de enquête European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: het uitstel of afstel van medische zorg moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 1.4: "Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 5: "kwaliteitsvolle gezondheidszorg zal toegankelijk zijn voor iedereen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen (mensen met een handicap, kansarmen, vruchtbare en zwangere vrouwen en kinderen, enz.)" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de EU-SILC-enquêtes is het aandeel personen dat zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet heeft kunnen veroorloven gestegen van 1,4% tot 2,0% van de bevolking tussen 2011 en 2017.

Internationale vergelijking: in de EU27, evolueerde dat aandeel van 2,3% tot 1,6% tussen 2011 en 2016. De evolutie is in België dus minder gunstig dan in de EU27. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de slechtst presterende groep.

Opsplitsing volgens inkomen: personen met de laagste inkomens bevinden zich vaker in een situatie waarin ze zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet hebben kunnen veroorloven dan personen met hogere inkomens. In het eerste kwintiel (de laagste inkomens) stijgt deze indicator sinds 2010 en hij bereikt 6,7% in 2017. In het vijfde kwintiel (de hoogste inkomens) is deze indicator nul.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 1.4 aangezien hij de toegang tot gezondheidszorg meet van personen in een armoedesituatie.

Bronnen