Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen

In 2020 heeft 1,4 procent van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder in de laatste twaalf maanden om financiële redenen medische zorg uit- of afgesteld. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen - België en internationale vergelijking

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 201020112015201920202020//20112020//20152019//2011
België--1.42.21.81.40.0-8.63.2
EU272.32.72.40.9-------12.8
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE 2019; gegevensverzameling BE 2020 verstoord door covid-19-pandemie

Statistics Belgium; Eurostat (2021), Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, detailed reason and income quintile [hlth_silc_08], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 21/06/2021).

Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen, volgens inkomen - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 20112015201920202020//20112020//2015
kwintiel 14.17.04.34.51.0-8.5
kwintiel 21.92.93.31.2-5.0-16.2
kwintiel 30.80.81.01.02.54.6
kwintiel 40.30.40.50.55.84.6
kwintiel 50.10.10.10.10.00.0
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2019; gegevensverzameling 2020 verstoord door covid-19-pandemie

Statistics Belgium; Eurostat (2021), Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, detailed reason and income quintile [hlth_silc_08], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 21/06/2021).

Definitie: aandeel personen van 16 jaar of ouder dat zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet heeft kunnen veroorloven tijdens de afgelopen 12 maanden. De gegevens komen van de enquête European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

De gegevens voor 2019 en 2020 zijn moeilijk met elkaar te vergelijken en zijn niet vergelijkbaar met de gegevens tot en met 2018. Vanaf 2019 werd de enquêtemethode grondig herzien met het oog op een grotere nauwkeurigheid. In 2020 verstoorde de covid-19-pandemie de gegevensverzameling. Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar op de website van Statistics Belgium (Statbel, 2021).

Doelstelling: het uitstel of afstel van medische zorg moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 1.4: "Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 5: "kwaliteitsvolle gezondheidszorg zal toegankelijk zijn voor iedereen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen (mensen met een handicap, kansarmen, vruchtbare en zwangere vrouwen en kinderen, enz.)" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de EU-SILC-enquêtes is het aandeel personen dat zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet heeft kunnen veroorloven gestegen van 1,4% van de bevolking in 2011 tot 2,2 in de periode 2014-2016. Daarna is het gedaald tot 1,4% in 2020, rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019.

Internationale vergelijking: in de EU27, daalde dat aandeel van 2,3% tot 0,9% tussen 2010 en 2019. De evolutie is in België dus minder gunstig dan in de EU27. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2019 tot de slechtst presterende groep.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens inkomen: personen met de laagste inkomens bevinden zich vaker in een situatie waarin ze zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet hebben kunnen veroorloven dan personen met hogere inkomens. In het eerste kwintiel (de laagste inkomens) steeg deze indicator tussen 2011 en 2016, gaande van 4,1% tot 5,6%. In 2018 wordt er een lichte daling waargenomen (5,4%). In 2019 hebben, rekening houdend met de nieuwe methodologie gebruikt vanaf 2019, 4,3% van de personen in het eerste kwintiel hebben medische zorg uitgesteld om financiële redenen. In het vijfde kwintiel (de hoogste inkomens) is deze indicator 0,1% of 0,2% gedurende heel de periode. De cijfers voor 2020 liggen in dezelfde lijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 1.4 aangezien hij de toegang tot gezondheidszorg meet van personen in een armoedesituatie.

Bronnen