Overheidsschuld

In 2017 bedroeg de totale geconsolideerde bruto schuld van de gezamenlijke overheid in België 102,0 procent van het bruto binnenlands product. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend sinds 2000 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Overheidsschuld - België - trendevaluatie

procent van het bruto binnenlands product

 20002005201020152016201720182019202020252030
waarnemingen108.894.799.7106.4106.1103.4102.0--------
projectie--------------101.0100.298.2105.2

INR; Eurostat (2019), Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_10dd_edpt1], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 05/04/2019); Studiecommissie voor de Vergrijzing (2018), Jaarlijks verslag 2018.

Overheidsschuld - België en internationale vergelijking

procent van het bruto binnenlands product

 1995200020052010201320152016201720182018//19952018//2013
België130.5108.894.799.7105.5106.4106.1103.4102.0-1.1-0.7
EU28--60.161.578.885.784.683.481.780.0---1.4
//: Gemiddelde groeivoeten

INR; Eurostat (2019), Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_10dd_edpt1], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 05/04/2019).

Definitie: de overheidsschuld is de totale geconsolideerde brutoschuld van de gezamenlijke overheid in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De gegevens voor België worden verzameld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere Europese landen komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: er is geen doelstelling voor deze indicator tegen 2030. Het moet echter dalen om een duurzaam niveau te bereiken en naar het niveau te convergeren dat door de Europese Unie is vastgesteld (60%).

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 17.13: "De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 44: "De schuldenlast die zowel voortvloeit uit sociale verschijnselen als uit milieu- en economische verschijnselen, zal op een houdbaar niveau blijven en de toekomstige generaties dus niet belasten" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

De economische theorie suggereert geen ideaal niveau voor de overheidsschuld. Niettemin wordt het begrip 'houdbaarheid van de overheidsfinanciën' gebruikt, dat wordt gedefinieerd als de "financiële stabiliteit op termijn van de overheidsfinanciën (in termen van tekorten en van schuldgraad) […] zonder breuken of een betekenisvolle discontinuïteit te moeten opleggen in het gevoerde begrotingsbeleid (neutraliteit doorheen de tijd) en die intergenerationele neutraliteit nastreeft." (Hoge Raad van Financiën, 2007). Een houdbare overheidsschuld is dus een niveau dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën mogelijk maakt. Dit niveau kan echter niet kwantitatief worden vastgesteld. De Europese Unie heeft echter in het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie (Publicatieblad van de Europese Unie, 29/07/1992) een doelstelling van 60% voor de overheidsschuld, uitgedrukt in percentage van het bbp van een lidstaat, vastgesteld. Meer dan een binnen een bepaalde termijn te bereiken cijferdoel, is deze doelstelling een referentieniveau dat eerst en vooral beoogt de overheidsschuld van de lidstaten van de EU op hetzelfde niveau te brengen. Deze indicator moet dus dalen.

Evolutie: de overheidsschuld daalde in België van 130,5% van het bbp tot 87% tussen 1995 en 2007. Dat was het gevolg van een bijna-stabilisatie van de schuld in lopende prijzen en een toename van het bbp. Sinds 2008 en de financieel-economische crisis is de overheidsschuld gestegen om zich opnieuw boven de symbolische drempel van 100% van het bpp te bevinden. Vanaf 2014 is de indicator licht gedaald, maar blijft, in 2017, boven die drempel.

Internationale vergelijking: in vergelijking met het gemiddelde van de EU28 ligt de gemiddelde overheidsschuld (in procent van het bbp) in Europa ver onder die van België; respectievelijk 80,0% tegenover 102,0% in 2018. Dit verschil wordt over heel de geanalyseerde periode waargenomen. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2018 tot de slechtst presterende groep.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 17.13. Het verlagen van de overheidsschuld (en de particuliere schuld) laat toe om de macro-economische stabiliteit op wereldschaal te verhogen en om een duurzamere economie voor de toekomstige generaties te ontwikkelen.

Bronnen

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).