Bijdrage aan internationaal klimaatfonds

In 2017 besteedde België 105 miljoen euro aan het groen klimaatfonds. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling te realiseren, moet dat cijfer stijgen tot 2020 en mag het daarna niet dalen. De trend sinds 2013 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.

Bijdrage aan internationaal klimaatfonds - België

miljoen euro

 201320142015201620172017//2013
België63.295.446.8100.9104.913.5
//: Gemiddelde groeivoeten

Nationale klimaatcommissie (2018), Greenhouse gas Monitoring Mechanism Regulation (MMR), Art. 16 Financial and technology support provided to developing countries, http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu (geraadpleegd op 25/04/2019).

Definitie: deze indicator meet de overheidsbijdrage van België tot de internationale klimaatfinanciering, zoals beslist in het kader van de onderhandelingen onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Dat type financiering wil de ontwikkelingslanden ondersteunen in hun strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Deze indicator omvat alleen de overheidsbijdragen van België die afkomstig zijn van de federale begroting en de begroting van de gewesten. De gegevens zijn afkomstig van de Nationale Klimaatcommissie die deze gegevens publiceert op de website van EIONET van het Europees Milieuagentschap (EIONET, Greenhouse gas Monitoring Mechanism Regulation, Art. 16 - Financial and technology support provided to developing countries).

Doelstelling: de Belgische bijdrage tot de internationale klimaatfinanciering moet jaar na jaar stijgen tot 2020 en mag vervolgens niet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 13.a: "De verbintenis uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken".

Tijdens de 15e conferentie van de partijen van 2009 in Kopenhagen hebben de geïndustrialiseerde landen zich ertoe verbonden om vanaf 2020 samen 100 miljard dollar per jaar uit te trekken om de ontwikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen de klimaatverandering en de gevolgen ervan. De geïndustrialiseerde landen hebben zich er ook toe verbonden geleidelijk hun bijdrage te verhogen tussen 2010 en 2020.

De verdeling van die doelstellingen tussen landen kwam niet aan bod tijdens de onderhandelingen. Er is dus geen erkend criterium om een doelstelling toe te wijzen aan België. In het Beleidsakkoord over de intrabelgische Burden Sharing van 4 december 2015 verbindt België zich er niettemin toe jaarlijks 50 miljoen euro te financieren tot 2020 (Nationale Klimaatcommissie, 2015). Die financiering is verdeeld tussen de federale overheid (25 miljoen euro) en de gewesten (respectievelijk 14,5, 8,25 en 2,25 miljoen euro voor het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De eerste monitoring van het akkoord die voorzien was voor 2017 loopt nog steeds.

De doelstelling is op billijke wijze bij te dragen tot de gemeenschappelijke mobilisering van 100 miljard dollar per jaar tegen 2020. Aangezien de jaarlijkse stroom nog niet is bereikt, moeten de ontwikkelde landen om tot die verbintenis bij te dragen jaar na jaar hun financiering verhogen om die 100 miljard dollar te bereiken in 2020 (UNFCCC, 2013 en 2018). De doelstelling is dus de Belgische bijdrage jaar na jaar te verhogen tot 2020 om zo billijk bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelstelling van 100 miljard dollar.

Evolutie: de Belgische bijdrage tot de internationale klimaatfinanciering is gestegen van 63 miljoen euro in 2013 tot meer dan 100 miljoen euro in 2017. Die bijdrage bleef over de volledige periode hoger dan de Belgische verbintenis van 50 miljoen euro. Er zijn evenwel nog te weinig gegevens om daaruit een statistisch significante trend af te leiden.

Internationale vergelijking: de internationale vergelijking is niet relevant voor deze indicator aangezien de bijdragen van de landen zeer verschillend worden verrekend. De bijdrage van België bestaat bijvoorbeeld hoofdzakelijk uit giften, terwijl dat voor veel andere landen hoofdzakelijk leningen zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 13.a.1 - Beschikbaar gesteld bedrag (in Amerikaanse dollars) per jaar om vanaf 2020 bij te dragen aan de toegezegde 100 miljard dollar.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 26/04/2019).
  • Specifiek