Geluidsoverlast

In 2017 verklaart 15,4 procent van de Belgische bevolking geluidsoverlast te ondervinden van buren of de straat. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar nul procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003. Het aandeel van de bevolking met geluidsoverlast evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Geluidsoverlast - België - trendevaluatie

procent van de bevolking

 200020052010201520162017202020252030
waarnemingen--23.318.918.015.615.4------
trend en extrapolatie--23.519.616.716.215.714.513.212.6
doelstelling 20300.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), ilc_mddw01, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/04/2019); berekeningen FPB.

Geluidsoverlast - België en internationale vergelijking

procent van de bevolking

 20032005201020122015201620172017//20032017//2012
België25.023.318.917.418.015.615.4-3.4-2.4
EU28----20.518.818.017.917.5---1.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), ilc_mddw01, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/04/2019).

Geluidsoverlast volgens inkomen - België

procent van de bevolking

 20032005201020122015201620172017//20032017//2012
onder 60% van mediaan equivalent inkomen29.126.924.122.726.023.624.7-1.21.7
boven 60% van mediaan equivalent inkomen24.322.618.016.416.614.113.6-4.1-3.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2019), European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), ilc_mddw01, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/04/2019).

Definitie: deze indicator meet het aandeel van de bevolking dat verklaart hinder te ondervinden van buren- of straatlawaai. De gevoeligheid voor geluid is subjectief. Een variatie van de indicator kan zowel te wijten zijn aan een verandering in de reële geluidsoverlast als aan een verandering van de gevoeligheid voor geluid van de ondervraagde personen.

De gegevens over deze indicator zijn gebaseerd op de enquête Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) van de Europese Unie. Statbel organiseert deze binnen de EU geharmoniseerde enquête in België en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statbel.

Doelstelling: het aandeel van de bevolking dat hinder ondervindt van lawaai moet dalen naar nul procent in 2030.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten de volgende twee subdoelstellingen, waarbij de toegang tot adequate huisvesting (11.1 "Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren") en de vermindering van de milieu-impact van de steden wordt vermeld (11.6 "Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer").

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 25 "het gebruik van vervoersmiddelen zal gepaard gaan met de uitstoot van zo weinig mogelijk [...] geluidshinder". Bovendien vermeldt het voorwoord van de eerste doelstelling waardige huisvesting als een van de voorafgaande voorwaarden voor het welzijn.

Tot slot heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2018 de "Environmental Noise Guidelines for the European Region" (WHO, 2018) gepubliceerd. Daarin worden aanbevelingen geformuleerd over het maximale geluidsniveau waaraan de bevolking zou mogen worden blootgesteld. De WHO vermeldt ook dat "geluid een van de grootste milieurisico’s vormt voor de fysieke en mentale gezondheid" (WHO, 2019).

Het aandeel van de bevolking dat aangeeft hinder te ondervinden van buren- of straatlawaai moet naar nul tenderen.

Evolutie: deze indicator is geleidelijk gedaald van 25,0% in 2003 tot 15,4% in 2017.

Internationale vergelijking: het aandeel van de bevolking dat hinder ondervindt van lawaai ligt in België net onder het Europese gemiddelde. Tussen 2010 en 2017 is deze indicator gedaald van 20,5% tot 17,5% voor de EU28 en van 18,9% tot 15,4% voor België. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2017 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens inkomen: geluidsoverlast treft vooral personen met een armoederisico (met een inkomen onder 60% van het mediaan equivalent inkomen). Voor die groep ligt de indicator hoger en daalt hij trager dan voor de andere personen (met een inkomen boven 60% van het mediaan equivalent inkomen). Voor de personen met een armoederisico daalde de indicator van 29% tot 25% tussen 2003 en 2017, terwijl hij voor de andere personen daalde van 24% tot 14%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 11.6 die vraagt om de negatieve milieu-impact van de steden te verminderen, waaronder geluidsoverlast.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

<!-- -->