Werkgelegenheidsgraad

  •  30/11/2021
  • doelstelling 
  •  evaluatie 
  •  SDG-I  

In 2020 bedroeg de werkgelegenheidsgraad in België 70 procent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer 80 procent bereiken. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000 (gegevens beschikbaar in november 2021). De werkgelegenheidsgraad evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Werkgelegenheidsgraad - België - trendevaluatie

procent van bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar)

 2000200520102015202020252030
waarnemingen66.366.567.667.270.0----
trend en extrapolatie (november 2021)65.166.267.268.169.971.472.3
doelstelling 203080.080.080.080.080.080.080.0

breuk in tijdreeks: 2001, 2005, 2011, 2017

Statbel; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), sdg_08_30 of lfsa_ergan, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 01/10/2021); berekeningen FPB.

Werkgelegenheidsgraad - België en internationale vergelijking

procent van bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar)

 199019952000200520102015201920202020//19952020//2015
België59.761.466.366.567.667.270.570.00.50.8
EU27------66.867.869.073.172.4--1.0
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: BE in 1999, 2001, 2005, 2011, 2017; EU in 2005

Statbel; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), sdg_08_30 of lfsa_ergan, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/10/2021).

Werkgelegenheidsgraad volgens gewest - België

procent van bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar)

 19992000200520102015201920202020//19992020//2015
Brussels Hoofdstedelijk Gewest58.459.559.459.258.761.761.30.20.9
Vlaams Gewest67.469.770.472.171.975.574.70.50.8
Waals Gewest60.262.061.662.261.564.664.60.31.0
//: Gemiddelde groeivoeten

De onzekerheidsmarge voor deze indicator is aangegeven in de tekst voor het laatste jaar. Breuk in tijdreeks: 1999, 2001, 2005, 2011, 2017.

Statbel (2021), Rechtstreekse mededeling 27/07/2021; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), lfst_r_lfe2emprtn, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/10/2021).

Werkgelegenheidsgraad volgens geslacht - België

procent van bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar)

 19952000200520102015201920202020//19952020//2015
vrouwen49.656.458.661.663.066.565.91.10.9
mannen73.276.174.373.571.374.574.10.00.8
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999, 2001, 2005, 2011, 2017

Statbel; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), sdg_08_30 of lfsa_ergan, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/10/2021).

Werkgelegenheidsgraad volgens leeftijd - België

procent van bevolking

 19952000200520102015201920202020//19952020//2015
25-5473.877.978.380.078.580.880.30.30.5
55-6423.325.031.837.344.052.153.33.43.9
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999, 2001, 2005, 2011, 2017

Statbel; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), sdg_08_30 of lfsa_ergan, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/10/2021).

Werkgelegenheidsgraad volgens opleiding - België

procent van bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar)

 199219952000200520102015201920202020//19922020//2015
hoogstens lager secundair onderwijs48.746.651.248.848.445.646.345.6-0.20.0
hoger secundair onderwijs67.066.369.168.869.167.269.868.10.10.3
hoger onderwijs83.982.285.482.881.981.883.883.60.00.4
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1992, 1998, 1999, 2001, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017

Statbel; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), lfsa_ergaed, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/10/2021).

Werkgelegenheidsgraad volgens nationaliteit - België

procent van bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar)

 199520002005200620102015201920202020//19952020//20062020//2015
Belgen63.067.767.767.868.868.571.871.50.50.40.9
EU27-burgers m.u.v. Belgen------61.264.966.270.270.2--1.01.2
niet-EU-burgers------39.342.644.744.240.1--0.1-2.1
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2011, 2017

Statbel; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), sdg_08_30a of lfsa_ergan, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/10/2021).

Werkgelegenheidsgraad volgens nationaliteit: verschil tussen Belgen en niet-EU-burgers - België

procentpunten; bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar)

 200620102015201920202020//20062020//2015
verschil28.526.223.827.631.40.75.7
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2011, 2017

Statbel; Eurostat (2021), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), sdg_08_30a of lfsa_ergan, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 1/10/2021); berekeningen FPB.

Definitie: de werkgelegenheidsgraad is het aandeel van de werkende beroepsbevolking in de bevolking op arbeidsleeftijd. De werkende beroepsbevolking is gelijk aan het aantal personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar die ten minste één uur hebben gewerkt gedurende de referentieperiode, ofwel als loontrekkende met een arbeidscontract in de particuliere sector of de openbare sector, ofwel als niet-loontrekkende (zelfstandige of helper). Daarbij kan opgemerkt worden dat de werkende beroepsbevolking ook gelijk is aan de som van de binnenlandse werkgelegenheid en het grensarbeidsaldo (namelijk het saldo van het aantal Belgische inwoners dat in het buitenland werkt en het aantal niet-Belgische inwoners dat in België werkt). De bevolking op arbeidsleeftijd bestaat uit de personen van 20 tot 64 jaar. De hier gebruikte werkgelegenheidsgegevens zijn gebaseerd op de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De methodologie van deze enquête werd in 2017 herzien. Gegevens van 2017 met die van voorgaande jaren vergelijken, vergt de nodige voorzichtigheid. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Die onzekerheidsmarge wordt groter naarmate de indicator berekend wordt op kleinere subpopulaties. De betrouwbaarheidsintervallen (BI) zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: de werkgelegenheidsgraad moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 8.5: "tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013) bevat de volgende doelstellingen: "De arbeidsmarkt zal voor iedereen toegankelijk zijn en de actieve bevolking waardig werk aanbieden" (doelstelling 8), "Het werkgelegenheidsniveau zal zo hoog en stabiel mogelijk zijn en respecteert de principes van waardig werk. Iedereen op arbeidsleeftijd zal de mogelijkheid hebben betaald werk te vinden" (doelstelling 9) en "De arbeidsomstandigheden zullen gedurende de hele loopbaan aangepast worden om ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit verbetert en dat men langer kan werken" (doelstelling 11).

In navolging van de Europa 2020-strategie (Europese Commissie, 2010) die een stijging in de EU beoogt van de werkgelegenheidsgraad tot 75% in 2020, heeft België zich geëngageerd de werkgelegenheidsgraad te laten stijgen tot 73,2% in 2020. Het federaal regeerakkoord van oktober 2014 (Federale Regering, 2014) bevestigde deze doelstelling. België heeft daarenboven in de Nationale Hervormingsprogramma's (die kaderen in de opvolging van de Europa 2020-strategie) bijkomende werkgelegenheidsdoelstellingen aangenomen voor het jaar 2020 voor vrouwen (69,1%) en voor personen tussen 55 en 64 jaar (50%). Voorts moet volgens die hervormingsprogramma's in 2020 het verschil tussen de werkgelegenheidsgraad van niet-EU-burgers en Belgen minder dan 16,5 procentpunt bedragen. Het federaal regeerakkoord van september 2020 (Federale Regering, 2020) stelt een werkgelegenheidsgraad voorop van 80% voor het jaar 2030.

De Europese Sociale Top in Porto van 7 mei 2021 heeft nieuwe sociale doelstellingen voor 2030 overeengekomen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement en de sociale partners. Die doelstelling werd goedgekeurd door de Europese Raad (Europese Raad, 2021a, 2021b). Voor 2030 wordt een werkgelegenheidsgraad van minstens 78% vooropgesteld. Lidstaten worden uitgenodigd om, rekening houdend met de uitgangspositie van elk land, nationale targets vast te leggen zodat deze kunnen meegenomen worden in de Europese beleidscyclus van 2022.

Evolutie: volgens de EAK-enquête steeg de werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen tussen 1990 en 2000 van 59,7% tot 66,3%. Daarna volgde een lichte daling tot 64,5% in 2003, waarna die indicator opnieuw toenam tot 68% in 2008. Vanaf dat jaar tot 2015 stagneerde die stijging en fluctueerde de werkgelegenheidsgraad rond 67%, mogelijk als gevolg van de financieel-economische crisis. Daarna steeg de indicator opnieuw van 67,7% in 2016 tot 70% in 2020. De stijgende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en ouderen is de belangrijkste oorzaak van de stijgende werkgelegenheidsgraad tussen 1995 en 2020.

Internationale vergelijking: in de periode 2002-2019 ligt de werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen in de EU27 steeds boven het Belgische cijfer en lopen de evoluties parallel. De stijgende trend tussen 2003 en 2008 in België geldt ook voor de EU27. In die periode steeg die indicator in de EU27 van 65,7% tot 69,5%. Daarna volgt een daling tot 67,5% in 2013 en een stijging tot 73,1% in 2019. In 2020 bedroeg de werkgelegenheidsgraad in de EU27 72,3%. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2020 tot de slechtst presterende groep. In dat jaar stond Zweden met 80,8% op de eerste plaats en Griekenland met 61,1% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: de werkgelegenheidsgraad in 2020 is 61,3% in Brussel (BI95% 60 – 62,6), 74,7% in Vlaanderen (BI95% 74,2 – 75,3), 64,6% in Wallonië (BI95% 63,8 – 65,4) en 70% in België (BI95% 69,6 – 70,5). De vergelijking tussen gewesten en de analyse van de ontwikkeling van deze indicatoren in de tijd moet rekening houden met de omvang van de betrouwbaarheidsintervallen.

Opsplitsing volgens geslacht: de stijgende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is een van de belangrijkste oorzaken van de gestegen globale werkgelegenheidsgraad. Zo steeg de werkgelegenheidsgraad van vrouwen van 49,6% in 1995 tot 65,9% in 2020.

Opsplitsing volgens leeftijd: de stijgende arbeidsmarktparticipatie van ouderen is een van de belangrijkste oorzaken van de gestegen globale werkgelegenheidsgraad. Tussen 1995 en 2020 steeg de werkgelegenheidsgraad van ouderen van 23,3% tot 53,3%. De grafiek vermeldt de werkgelegenheidsgraad van 20-24-jarigen niet omdat er in die leeftijdscategorie veel studenten zijn. De beleidsrelevantie van die informatie is dan ook gering.

Opsplitsing volgens opleiding: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de werkgelegenheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad blijft in de beschouwde periode voor elke opleidingscategorie stabiel. Voor 2020 bedraagt de werkgelegenheidsgraad van personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs respectievelijk 45,6%, 68,1% en 83,6%.

Opsplitsing volgens nationaliteit: tussen 1995 en 2006 steeg de werkgelegenheidsgraad van Belgen van 63% naar 67,8% om daarna verder te stijgen tot 71,5% in 2020. Tussen 2006 en 2020 steeg de werkgelegenheidsgraad van niet-EU27-burgers van 39,3% tot 40,1%. Die van EU27-burgers zonder de Belgen steeg van 61,2% naar 70,2%. Het verschil in de werkgelegenheidsgraad tussen Belgen en niet-EU27-burgers steeg dus van 28,5 procentpunt in 2006 tot 31,4 procentpunt in 2020.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 8.5, aangezien naar een volledige en productieve tewerkstelling gestreefd wordt.

Bronnen