Gediplomeerden van het hoger onderwijs

In 2017 had 45,9 procent van de 30- tot 34-jarigen in België een diploma van het hoger onderwijs. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Gediplomeerden van het hoger onderwijs - België en internationale vergelijking

procent van de 30-34-jarigen

 19922000201020122015201620172017//19922017//2012
België26.635.244.443.942.745.645.92.20.9
EU28----33.836.038.739.139.9--2.1
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2008 BE, 2014, 2017 BE

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Tertiary educational attainment by sex, age group 30-34 [tsdsc480], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 17/10/2018).

Gediplomeerden van het hoger onderwijs volgens geslacht - België

procent van de 30-34-jarigen

 19922000201020122015201620172017//19922017//2012
vrouwen27.937.150.050.748.750.750.92.40.1
mannen25.233.339.037.136.740.440.81.91.9
//: Gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2008, 2014, 2017

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Tertiary educational attainment by sex, age group 30-34 [tsdsc480], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 17/10/2018).

Definitie: aandeel van de bevolking tussen 30 en 34 jaar, met een diploma hoger onderwijs. Het scholingsniveau komt overeen met ISCED (International Standard Classification of Education) 2011 niveaus 5-8 voor gegevens vanaf 2014 en met ISCED 1997 niveaus 5-6 voor gegevens tot 2013. De gegevens komen van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De methodologie van deze enquête werd in 2017 herzien. Gegevens van 2017 met die van voorgaande jaren vergelijken, vergt de nodige voorzichtigheid. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: het aandeel 30-34-jarigen met een diploma hoger onderwijs moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 4.3: "Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit".

Het Nationaal Hervormingsprogramma 2011, door België goedgekeurd in april 2011 (Federale regering, 2011), in het kader van de Europa 2020-strategie (Europese Commissie, 2010) bevat een doelstelling over onderwijs en vorming: een diploma hoger onderwijs voor minstens 47% van de bevolking tussen 30 en 34 jaar.

Evolutie: het aandeel 30-34-jarigen met een diploma hoger onderwijs nam aanzienlijk toe tussen 1992 en 2017: een stijging van net geen 20 procentpunt, gaande van 26,6 tot 45,9%.

Internationale vergelijking: België heeft bij de 30-34-jarigen meer gediplomeerden van het hoger onderwijs (45,9%) dan het gemiddelde van de 28 EU-lidstaten (39,9%). Het verschil tussen het EU-gemiddelde en België neemt wel af: van 11,6 in 2002 tot 6 procentpunt in 2017. Het aantal gediplomeerden van het hoger onderwijs neemt dus in een hoger tempo toe in de EU28. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2017 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens geslacht: verhoudingsgewijs zijn er meer vrouwen (50,9%) dan mannen (40,8%) met een diploma hoger onderwijs en het verschil wordt bovendien nog groter: 2,7 procentpunt in 1992 tegenover 10,1 procentpunt in 2017.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 4.3, aangezien het aandeel mensen met een diploma hoger onderwijs de toegang tot betaalbaar en kwaliteitsvol onderwijs illustreert.

Bronnen

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).