Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied

In 2019 was 36,8 procent van de Belgische zee-oppervlakte Natura 2000-gebied. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling te realiseren, moet dat cijfer tegen 2020 minstens 10 procent bedragen. Dat doel is reeds bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied - België - trendevaluatie

procent van de Belgische zee-oppervlakte

 2000201020152019202020252030
waarnemingen--36.6536.8036.80------
trend en extrapolatie (juni 2021)--36.6236.7536.8436.8636.9236.96
doelstelling 203010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00

Berekeningen FPB op basis van EEA (2019), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ en van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016), Onze zee in een notendop, http://www.health.belgium.be/nl/onze-zee-een-notendop (geraadpleegd op 26/07/2019).

Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied - België

procent van de Belgische zee-oppervlakte

 201020142015201820192019//20102019//2014
België36.6536.7936.8036.8036.800.040.00
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van EEA (2020), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ en van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016), Onze zee in een notendop, http://www.health.belgium.be/nl/onze-zee-een-notendop (geraadpleegd op 08/10/2020).

Definitie: deze indicator vertegenwoordigt het aandeel van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (onder de habitatrichtlijn 92/43/EEG - Publicatieblad van de Europese Unie, 22/7/1992 - en/of de vogelrichtlijn 79/409/EEG - Publicatieblad van de Europese Unie, 25/4/1979) in de totale Belgische zee-oppervlakte (die oppervlakte omvat de territoriale wateren, de exclusieve economische zone en het continentaal plat). De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van het Europees Milieuagentschap en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Doelstelling: een aandeel van 10% beschermde zee- en kustoppervlakte.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 14.5: "Tegen 2020 minstens 10% van de kust- en zeegebieden behouden, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie". Die subdoelstelling is in België reeds ruim bereikt.

Evolutie: het aandeel van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden evolueert weinig tussen 2010 en 2019 en vertegenwoordigt 36,8% van de Belgisch zee-oppervlakte in 2019.

Internationale vergelijking: er kan geen vergelijking worden gemaakt, aangezien de gegevens over de totale zee-oppervlaktes van de Europese landen niet beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Opsplitsing volgens gewest: er is geen opsplitsing aangezien deze niet relevant is voor deze indicator.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 14.5.1 - Deel van de mariene oppervlakte dat beschermd is.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 24/09/2020).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 24/09/2020).
  • Specifiek