Zee-oppervlakte in Natura 2000-gebied (i68)

In 2021 was 38,1 procent van de Belgische zee-oppervlakte Natura 2000-gebied. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling te realiseren, moet dat cijfer tegen 2020 minstens 10 procent bedragen. Dat doel is bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied - België - trendevaluatie

procent van zee-oppervlakte

 2000201020152020202120252030
waarnemingen--36.6536.8038.1338.13----
trend en extrapolatie (november 2022)--36.4636.8337.5337.7138.2738.71
doelstelling 203010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00

EEA (2021), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ en van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016), Onze zee in een notendop, http://www.health.belgium.be/nl/onze-zee-een-notendop (geraadpleegd op 12/10/2021); berekeningen FPB.

Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied - België en internationale vergelijking

procent van zee-oppervlakte

 20102012201520162019202020212021//20102021//20162019//2012
België36.6536.5636.8036.8036.8038.1338.130.360.710.09
EU27--4.20--7.4010.70--------14.29
//: Gemiddelde groeivoeten

EEA (2022), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ en van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016), Onze zee in een notendop, http://www.health.belgium.be/nl/onze-zee-een-notendop; Eurostat (2022) Surface of marine sites designated under Natura 2000 [sdg_14_10], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 8/7/2022); berekeningen FPB.

Definitie: deze indicator vertegenwoordigt het aandeel van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (onder de habitatrichtlijn 92/43/EEG - Publicatieblad van de Europese Unie, 22/7/1992 - en/of de vogelrichtlijn 79/409/EEG - Publicatieblad van de Europese Unie, 25/4/1979) in de totale Belgische zee-oppervlakte (die oppervlakte omvat de territoriale wateren, de exclusieve economische zone en het continentaal plat). De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van het Europees Milieuagentschap en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens voor de Europese Unie komen van Eurostat. Te noteren dat deze cijfers alleen betrekking hebben op de 22 EU27-landen met mariene gebieden.

Doelstelling: een aandeel van 10% beschermde zee- en kustoppervlakte.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 14.5: "Tegen 2020 minstens 10% van de kust- en zeegebieden in stand houden, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie". Die subdoelstelling is in België reeds ruim bereikt.

De Conferentie van de Partijen van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit van december 2022 heeft nieuwe doelstellingen goedgekeurd. In de volgende evaluatie zal daarmee rekening gehouden worden.

Evolutie: het aandeel van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden evolueert weinig tussen 2010 en 2019 en vertegenwoordigt 36,8% van de Belgisch zee-oppervlakte in 2019. In 2020 stijgt dit aandeel tot 38,1% net zoals in 2021.

Internationale vergelijking: het aandeel van beschermde zee- en kustoppervlakte in België ligt ruim boven het Europese gemiddelde. In 2019 zijn Duitsland en Frankrijk de enige landen met een groter aandeel beschermde gebieden op zee dan België.

Opsplitsing volgens gewest: er is geen opsplitsing aangezien deze niet relevant is voor deze indicator.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 14.5.1 - Deel van de mariene oppervlakte dat beschermd is.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek