Duurzame visvangst (i67)

In 2020 bevond 53 procent van de vissoorten in de Noordzee en aangrenzende wateren zich binnen duurzame opbrengstwaarden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar honderd procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2007 (evaluatie van november 2022). De duurzame visvangst evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Duurzame visvangst - België - trendevaluatie

procent vissoorten binnen duurzame opbrengstwaarden

 2000200720102015202020252030
waarnemingen--16.750.058.853.3----
trend en extrapolatie (november 2022)--22.330.044.155.364.270.3
doelstelling 2030100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Berekeningen FPB op basis van ICES (2021), Ices advice 2008-2021, International Council for the Exploration of the Sea, http://www.ices.dk/ (geraadpleegd op 8/2/2022).

Duurzame visvangst - België

procent vissoorten binnen duurzame opbrengstwaarden

 200720102015201920202020//20072020//2015
België16.750.058.850.053.39.4-1.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ICES (2021), Ices advice 2008-2021, International Council for the Exploration of the Sea, http://www.ices.dk/ (geraadpleegd op 8/2/2022).

Definitie: de indicator over vissoorten is gebaseerd op het concept van 'maximale duurzame opbrengstwaarden' (maximum sustainable yield) die zo worden gedefinieerd dat de naleving ervan duurzame exploitatie van de visbestanden garandeert. De indicator geeft het aandeel commerciële vissoorten in de Noordzee en aangrenzende wateren waarvan het bestand zich binnen die waarden bevindt in het aantal vissoorten waarvoor die waarden worden berekend. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de adviezen van de International Council for the Exploration of the Sea.

Doelstelling: 100% duurzaam geëxploiteerde visbestanden hebben.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 14.4: "Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken".

Aangezien de doelstelling is om de visbestanden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken, kan er afgeleid worden dat de doelstelling 100% aan duurzaam geëxploiteerde visbestanden is.

De Conferentie van de Partijen van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit van december 2022 heeft nieuwe doelstellingen goedgekeurd. In de volgende evaluatie zal daarmee rekening gehouden worden.

Evolutie: het aandeel commerciële vissoorten waarvan het bestand zich binnen de maximale duurzame opbrengstwaarden bevindt in het aantal vissoorten waarvoor die waarden worden berekend, stijgt van 16,7% in 2007 (een op de zes soorten) tot 53% in 2020 (acht op de vijftien soorten). Bij de interpretatie van deze indicator moet er rekening gehouden worden met het kleine aantal vissoorten dat er deel van uitmaakt.

Internationale vergelijking: deze vergelijking is niet mogelijk omdat de gegevens niet beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Opsplitsing volgens gewest: er is geen opsplitsing aangezien deze niet relevant is voor deze indicator.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 14.4.1 - Deel van de visvoorraden binnen biologisch duurzame waarden.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).