Uitstoot van broeikasgassen

In 2016 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in België 116,6 miljoen ton CO2-equivalent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Uitstoot van broeikasgassen - België

miljoen ton CO2-equivalent

 19902000200520102011201520162016//19902016//2011
België144.2147.9142.4131.2120.7116.4116.6-0.8-0.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Nationale klimaatcommissie (2018), Nationale inventarissen van broeikasgassenuitstoot, http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ (geraadpleegd op 04/10/2018).

Uitstoot van broeikasgassen - EU28

miljard ton CO2-equivalent

 19902000200520102011201520162016//19902016//2011
EU285.44.84.94.44.34.04.0-1.1-1.5
//: Gemiddelde groeivoeten

EEA (2018), Greenhouse gases viewer, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer (geraadpleegd op 04/10/2018).

Uitstoot van broeikasgassen - België en internationale vergelijking

ton CO2-equivalent per inwoner

 19902000200520102011201520162016//19902016//2011
België15.015.114.212.611.510.810.8-1.3-1.2
EU2812.010.810.89.79.48.88.7-1.2-1.5
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2018), Greenhouse gases emissions (source EEA) [sdg_13_10] (geraadpleegd op 05/12/2018).

Definitie: de netto-uitstoot van broeikasgassen meet de totale netto-uitstoot op het Belgische grondgebied. De beschouwde broeikasgassen zijn die uit het Kyotoprotocol (UNFCCC, 1997): koolstofdioxide (CO2), distikstofoxide (N2O), methaan (CH4) en fluorgassen (HFC’s, PFC’s, SF6, NF3) die niet opgenomen zijn in het Protocol van Montreal (UNEP, 1987). Het gaat om de netto-uitstoot: er wordt rekening gehouden met de uitstoot en de absorptie van de LULUCF-sector (Land Use, Land Use Change and Forestry), zoals de CO2-absorptie door de bossen. De indicator wordt uitgedrukt in miljoen ton CO2-equivalent (Mt CO2-eq.). De gegevens komen van de nationale inventarissen van broeikasgassenuitstoot van het Europees Milieuagentschap.

Voor de vergelijking tussen de EU28-landen wordt de totale bruto-uitstoot per inwoner gebruikt. Die wordt gepubliceerd door Eurostat in het kader van de opvolging van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Eurostat, 2018).

Doelstelling: de uitstoot van broeikasgassen moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 13: "Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 31: "De Belgische emissies van broeikasgassen zullen in 2050 in eigen land met minstens 80 tot 95% gedaald zijn ten opzichte van hun niveau in 1990" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: in het begin van de jaren 1990 steeg de Belgische uitstoot van broeikasgassen. Het maximum werd bereikt in 1996 (156,6Mt CO2-eq.), toen de strenge winter zorgde voor een bijzonder sterke toename van het verwarmingsgebruik in gebouwen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen toenam. Nadien bleef de uitstoot op een peil dat vergelijkbaar was met dat van 1990, vooraleer er een regelmatige daling optrad vanaf 2004. In 2016 bedroeg de Belgische uitstoot 116,6 miljoen ton. Dat betekent een daling met 19,2% sinds 1990. De uitstoot van 2016 stijgt licht ten opzichte van 2014 (112,8Mt), dat het minimum van de reeks is.

Internationale vergelijking: in 2016 heeft België 10,8t CO2-eq./inwoner uitgestoten. Die uitstoot ligt ruim boven het gemiddelde van de EU28 (8,7t/inwoner). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de slechtst presterende groep.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 13. De strijd tegen de klimaatverandering vergt immers een aanzienlijke daling van de uitstoot van broeikasgassen.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).
  • Specifiek