Uitstoot van broeikasgassen (i62)

  •  11/04/2023
  • doelstelling 
  •  evaluatie 

In 2021 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in België 106,9 miljoen ton CO2-equivalent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen met 55% tussen 1990 en 2030. Volgens de projecties van het Belgisch geïntegreerd nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 zal dat doel niet bereikt worden (gegevens beschikbaar in april 2023). De uitstoot van broeikasgassen evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Uitstoot van broeikasgassen - België - trendevaluatie

miljoen ton CO2-equivalent

 20002005201020152020202120252030
waarnemingen147.2143.7133.3118.1106.9110.6----
projectie (april 2023)------------111.6110.1
doelstelling 203064.364.364.364.364.364.364.364.3

Nationale Klimaatcommissie (2023), Nationale inventarissen van broeikasgassenuitstoot, http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ (geraadpleegd op 20/03/2023); berekeningen FPB.

Uitstoot van broeikasgassen - België

miljoen ton CO2-equivalent

 199020002005201020152016202020212021//19902021//2016
België142.9147.2143.7133.3118.1116.7106.9110.6-0.8-1.1
//: Gemiddelde groeivoeten

Nationale Klimaatcommissie (2023), Nationale inventarissen van broeikasgassenuitstoot, http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ (geraadpleegd op 20/03/2023).

Uitstoot van broeikasgassen - België en internationale vergelijking

ton CO2-equivalent per inwoner

 199020002005201020152016202020212021//19902021//20162020//2015
België14.314.413.712.210.510.39.39.5-1.3-1.5-2.4
EU2711.710.610.69.78.88.87.5-------3.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2023), Greenhouse gases emissions (source EEA) [sdg_13_10], https://ec.europa.eu/eurostat, Nationale Klimaatcommissie (2023), Nationale inventarissen van broeikasgassenuitstoot, http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ en Eurostat (2023), Population change - Demographic balance and crude rates at national level, demo_gind3, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/03/2023); berekeningen FPB.

Uitstoot van broeikasgassen volgens gewest - België

ton CO2-equivalent per inwoner

 199020002005201020152016202020212021//19902021//2016
Brussels Hoofdstedelijk Gewest4.34.64.54.03.23.22.72.9-1.3-2.4
Vlaams Gewest15.015.315.113.912.112.010.511.0-1.0-1.7
Waals Gewest16.615.714.311.810.09.79.19.1-1.9-1.2
//: Gemiddelde groeivoeten

IRCEL (2023), Rechtstreekse mededeling (22/03/2023).

Definitie: de netto-uitstoot van broeikasgassen meet de totale netto-uitstoot op het Belgische grondgebied. De uitstoot van de internationale luchtvaart en zeevaart zijn hierin niet inbegrepen. De beschouwde broeikasgassen zijn die uit het Kyotoprotocol (UNFCCC, 1997): koolstofdioxide (CO2), distikstofoxide (N2O), methaan (CH4) en fluorgassen (HFC’s, PFC’s, SF6, NF3) die niet opgenomen zijn in het Protocol van Montreal (UNEP, 1987). Het gaat om de netto-uitstoot: er wordt rekening gehouden met de uitstoot en de absorptie van de LULUCF-sector (Land Use, Land Use Change and Forestry), zoals de CO2-absorptie door de bossen. De indicator wordt uitgedrukt in miljoen ton CO2-equivalent (Mt CO2-eq.). De gegevens komen van de nationale inventarissen van broeikasgassenuitstoot van het Europees Milieuagentschap.

Voor de vergelijking tussen de EU27-landen wordt de totale netto-uitstoot per inwoner gebruikt (de uitstoot van de internationale luchtvaart inbegrepen). Die wordt gepubliceerd door Eurostat in het kader van de opvolging van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.

Doelstelling: de uitstoot van broeikasgassen moet dalen met 55% tussen 1990 en 2030.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 13: "Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden".

Volgens het federaal regeerakkoord van september 2020 (Federale Regering, 2020) is het "de ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55% te verminderen en tegen 2050 ons land klimaatneutraal te maken". Dit standpunt is in overeenstemming met de Europese doelstelling van "een reductie binnen de Unie van netto-broeikasgasemissies (emissies na aftrek van verwijderingen) van ten minste 55 % in 2030 ten opzichte van de niveaus van 1990" (EU, 2021).

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 31: "De Belgische emissies van broeikasgassen zullen in 2050 in eigen land met minstens 80 tot 95% gedaald zijn ten opzichte van hun niveau in 1990" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: in het begin van de jaren 1990 steeg de Belgische uitstoot van broeikasgassen (emissies van de internationale luchtvaart niet inbegrepen). Het maximum werd bereikt in 1996 (154,7 Mt CO2-eq.), toen de strenge winter zorgde voor een bijzonder sterke toename van het verwarmingsgebruik in gebouwen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen toenam. Nadien bleef de uitstoot op een peil dat vergelijkbaar was met dat van 1990, vooraleer er een regelmatige daling optrad vanaf 2004. In 2020, beginjaar van de covid-19-pandemie, bedroeg de Belgische uitstoot 106,9 Mt en in 2021 110,6 Mt. Dat betekent een daling met 23% sinds 1990.

Internationale vergelijking: in 2020 heeft België 9,3 t CO2-eq./inwoner uitgestoten (emissies van de internationale luchtvaart inbegrepen). Die uitstoot ligt ruim boven het gemiddelde van de EU27 (7,5 t/inwoner). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2020 tot de slechtst presterende groep. In dat jaar stond Malta met 4,5 t CO2-eq./inwoner op de eerste plaats en Luxemburg met 17 t/inwoner op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2021 bedraagt 2,9 ton CO2-eq. per inwoner in Brussel, 11,0 in Vlaanderen en 9,1 in Wallonië. Voor België is dit cijfer 9,5 ton CO2-eq. per inwoner (emissies van de internationale luchtvaart niet inbegrepen). Er is een kleine inconsistentie tussen de gewestelijke en de nationale gegevens, aangezien een deel van de uitstoot en absorptie gelinkt aan de LULUCF-sector (de categorie Harvested wood products) op dit moment niet over de gewesten verdeeld is.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 13.2.2 – Totale uitstoot van broeikasgassen per jaar.

Bronnen