Loonkloof tussen mannen en vrouwen

In 2017 lag het gemiddelde uurloon van vrouwen in België 6,0 procent lager dan dat van mannen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar nul procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2007. De loonkloof tussen mannen en vrouwen evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in gemiddelde uurlonen - België - trendevaluatie

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 20072010201520162017202020252030
waarnemingen10.110.26.56.16.0------
trend en extrapolatie11.09.36.76.25.85.04.23.7
doelstelling 20300.00.00.00.00.00.00.00.0

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Structure of Earnings Survey (EU-LFS), tsdsc340, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/11/2017) & berekeningen FPB.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in gemiddelde uurlonen - België en internationale vergelijking

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 2007201020112012201320142015201620172017//20072017//2012
België10.110.29.48.37.56.66.56.16.0-5.1-6.3
EU28--17.117.117.416.816.616.516.316.0---1.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2018), European Union Structure of Earnings Survey (EU-SES), tsdsc340, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 02/10/2018).

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in jaarlonen - België

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 1998200020052009201020112012201320142014//19982014//2009
België27.426.425.022.822.822.021.820.920.6-1.8-2.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Economie, Federaal Planbureau (2017), De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2017.

Definitie: de loonkloof is het verschil tussen de gemiddelde uurlonen van vrouwen en van mannen, uitgedrukt in procent van het gemiddelde uurloon van mannen. De hier gebruikte gegevens zijn gebaseerd op de Europese loonenquête. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen zijn op verzoek verkrijgbaar bij Statistics Belgium.

Doelstelling: de kloof tussen de gemiddelde uurlonen van vrouwen en van mannen moet dalen naar nul procent.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 5.1: "Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal".

Evolutie: het verschil tussen de uurlonen van vrouwen en mannen is duidelijk gedaald sinds 2010, van 10,2% in 2010 tot 6,0% in 2017.

De indicator die het verschil in bruto-uurlonen meet, moet vergeleken worden met de indicator die het verschil in jaarlonen tussen mannen en vrouwen meet. Ook de jaarlonen van vrouwen liggen gemiddeld lager dan die van mannen. Dat verschil is minder groot voor het uurloon dan voor het jaarloon, wat verklaard kan worden door het groter aandeel vrouwen dat deeltijds werkt en voor wie een equivalent uurloon geen equivalent inkomen oplevert op jaarbasis. "Het is belangrijk om beide cijfers weer te geven, omdat de ongelijke verdeling in arbeidsduur niet genderneutraal is. Het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen maakt juist een groot deel uit van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Het hangt samen met de ongelijke verdeling van zorgtaken, maar ook met stereotiepe verwachtingen op de arbeidsmarkt zelf en met de segregatie: heel wat beroepen waarin veel vrouwen tewerkgesteld zijn, zijn georganiseerd in de richting van deeltijds werk, zoals bijvoorbeeld de distributie, of de schoonmaak" (IGVM, 2014).

Het verschil in jaarlonen tussen mannen en vrouwen daalde tussen 1998 en 2014 met 6,8 procentpunt van 27,4 tot 20,6%.

Internationale vergelijking: de loonkloof ligt in België onder de gemiddelde Europese loonkloof (EU28: 16,0%). Het verschil stijgt van 6,9 procentpunt in 2010 tot 10,0 procentpunt in 2017. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de best presterende groep.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 5.1. Het meten van de evoluties van de indicatoren over inkomensgelijkheid laat inderdaad toe om de vermindering van de discriminatie van vrouwen op te volgen.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 26/04/2019).
 • Specifiek

  • IGVM (2014), De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2015, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, http://igvm-iefh.belgium.be (geraadpleegd op 26/04/2019).