Landbouwpesticiden

In 2017 werd er in België 4,9 kilogram pesticiden per hectare landbouwoppervlakte verkocht. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Landbouwpesticiden - België en internationale vergelijking

kg/ha

 20112012201320142015201620172017//2011
België5.05.35.15.75.25.14.9-0.4
Duitsland2.62.72.62.82.92.82.91.6
Frankrijk2.22.32.42.72.42.62.52.4
Nederland5.96.15.85.85.45.85.7-0.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2015), Verkoop van pesticiden 2007-2013 (rechtstreekse mededeling); Statistics Belgium (2019), Annual data on active substances (kg) from commercial products covered by an authorization for the placing on the market of plant protection products 2012-2017; Statistics Belgium (2010 tot 2018), Kerncijfers landbouw 2010-2017, https://statbel.fgov.be/ & Eurostat (2019), Pesticide sales [aei_fm_salpest09] en Land use: number of farms and areas of different crops by type of farming [ef_oluft], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 04/11/2019).

Definitie: landbouwpesticiden zijn chemische stoffen die hoofdzakelijk in de landbouw gebruikt worden om organismen te vernietigen die schadelijk zijn voor gewassen, zoals zwammen, insecten, bacteriën en planten. De consumptie van landbouwpesticiden wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de totale hoeveelheid verkochte pesticiden (dit dekt niet enkel pesticiden voor de landbouw, maar ook pesticiden gebruikt door gemeenten, door de NMBS enz.) en de totale landbouwoppervlakte, uitgedrukt in kg/hectare. De totale hoeveelheid pesticiden omvat alle stoffen uit de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1185/2009 betreffende statistieken over pesticiden (Publicatieblad van de Europese Unie, 10/12/2009). De indicator wordt door het FPB berekend op basis van gegevens van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Statistics Belgium voor België en van Eurostat voor de andere Europese landen.

Doelstelling: de hoeveelheid verkochte landbouwpesticiden per hectare moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 2.4: "Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 28: "De sociale en ecologische impact van onze productie- en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de hoeveelheid verkochte landbouwpesticiden per hectare blijft relatief stabiel tussen 2011 en 2017 en bedraagt 4,9kg/ha in 2017.

Internationale vergelijking: ten opzichte van de drie buurlanden situeert België zich qua verbruik onder Nederland, maar ruim boven Duitsland en Frankrijk.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 2.4, aangezien de vermindering van het pesticideverbruik helpt bij het in stand houden van ecosystemen.

Bronnen