Nitraat in rivierwater (i30)

In 2020 bevatten de Belgische rivieren 3,5 milligram stikstof onder de vorm van nitraat per liter water. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is gunstig tussen 2000 en 2020 (evaluatie van november 2022).

The chart will appear within this DIV.

Nitraat in rivierwater - België en internationale vergelijking

milligram NO3-N per liter

 199219952000200520102015201920202020//19922020//2015
België4.44.04.73.83.73.43.73.5-0.80.6
Europa2.32.22.22.22.12.02.22.1-0.41.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Europa: 19 landen, zie Description

EEA (2022), Nutrients in freshwater in Europe (CSI 020/WAT 003), rechtstreekse mededeling 25/05/2022.

Definitie: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater wordt berekend aan de hand van 26 meetpunten verspreid over heel België. Ze wordt uitgedrukt aan de hand van het gewicht stikstof in die nitraten per liter water (mg NO3-N/l). De gegevens komen van het Europees Milieuagentschap. De Europese gegevens betreffen 19 landen van de Europese Unie: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Doelstelling: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 6.3: "Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken, waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 35: "De uitstoot van vervuilende stoffen (...) zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater in België toont een dalende trend tussen 1992 en 2020 van 4,4mg NO3-N/l tot 3,5mg NO3-N/l. De waargenomen daling gaat samen met de daling van de stikstofuitstoot van industriële oorsprong, de ontwikkeling van waterzuiveringsinfrastructuur en het landbouwbeleid dat bijvoorbeeld aanzet tot een beter beheer van meststoffen.

Internationale vergelijking: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater daalde in België, terwijl die in Europa relatief stabiel bleef. De gemiddelde concentratie in België ligt echter ruim boven het Europese gemiddelde. In 2020 stond België op de laatste plaats met 3,5mg NO3-N/l en Cyprus stond op de eerste plaats met 0,3mg NO3-N/l.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 6.3.1 - Deel van het afvalwater dat veilig behandeld wordt. De nitraatconcentratie in rivierwater is een indicator die de efficiëntie van de behandeling van afvalwater illustreert.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek