Arbeidsongevallen

In 2017 bedroeg het aantal dodelijke arbeidsongevallen 1,68 per 100.000 werknemers in België. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar nul. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2008 (gegevens beschikbaar in april 2019). Het aantal dodelijke arbeidsongevallen evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Arbeidsongevallen - België - trendevaluatie

aantal per 100.000 werknemers

 200020052008201020152016202020252030
waarnemingen----3.62.31.41.8------
trend en extrapolatie (april 2019)----3.02.51.61.51.10.90.8
doelstelling 20300.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Eurostat (2019), People killed in accidents at work [sdg_08_60], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/04/2019) & berekingen FPB.

Arbeidsongevallen - België en internationale vergelijking

aantal per 100.000 werknemers

 2008201020112015201620172018//20082017//2012
België3.62.32.81.41.81.7---1.1
EU282.42.12.11.81.71.7---3.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2019), People killed in accidents at work [sdg_08_60], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 28/10/2019).

Arbeidsongevallen volgens geslacht - België

aantal per 100.000 voltijdse equivalenten

 20142015201620172017//2014
vrouwen0.00.01.00.0--
mannen4.05.04.05.07.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Fedris (2019), Rechtstreekse mededeling.

Definitie: de indicator meet het aantal dodelijke ongevallen op het werk, die in het jaar volgend op het ongeval leiden tot het overlijden van het slachtoffer, per 100.000 werknemers. De cijfers zijn afkomstig van de administratieve gegevens van de Europese statistieken inzake arbeidsongevallen (ESAO), gepubliceerd door Eurostat voor de Belgische globale gegevens en de internationale vergelijking. Voor de opsplitsing naar geslacht zijn de gegevens afkomstig van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en die hebben uitsluitend betrekking op werknemers uit de privésector.

Doelstelling: het aantal dodelijke ongevallen op het werk moet dalen naar nul.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 8.8: "De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden". Deze doelstelling beoogt de bescherming van alle werknemers en wordt opgevat als streven naar geen dodelijke ongevallen op het werk tegen 2030.

Evolutie: het aantal dodelijke ongevallen op het werk in België is gedaald volgens een zig-zagpatroon, van 3,64 per 100.000 werknemers in 2008 tot 1,28 in 2014 en opnieuw gestegen tot 1,68 in 2017.

Internationale vergelijking: algemeen genomen kennen België en de EU28 een gelijkaardige evolutie. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de EU28 neemt gestaag af, van 2,39 per 100.000 werknemers in 2008 tot 1,65 in 2017. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2017 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: dodelijke arbeidsongevallen treffen mannen meer dan vrouwen, wat verband houdt met de aard van het verrichte werk.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 8.8.1 - Frequentie van dodelijke en niet-dodelijke arbeidsongevallen, naar geslacht en migratiestatus.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 26/04/2019).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 26/04/2019).