Huishoudelijk werk

In 2013 besteedden vrouwen en mannen in België samengeteld gemiddeld 5,7 uren per dag aan huishoudelijk werk. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de duur van het huishoudelijk werk.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Huishoudelijk werk - België

uren per dag

 1999200520132013//1999
België5.95.75.7-0.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Huishoudelijk werk volgens geslacht - België

uren per dag

 1999200520132013//1999
vrouwen3.73.53.6-0.2
mannen2.22.12.20.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Definitie: het huishoudelijk werk in de loop van een dag is de som van de tijd die er aan besteed wordt door alle gezinsleden van 12 jaar of ouder. Deze indicator wordt berekend op basis van het Belgisch tijdsbudgetonderzoek en wordt in uren uitgedrukt. Huishoudelijk werk omvat alle taken die uitgevoerd worden in het kader van het onderhoud van het huis, de bereiding van maaltijden, de opvoeding en zorg van kinderen. De respondenten zijn Belgen en ouder en "In 1999 hielden 8.382 respondenten van 12 jaar of ouder uit 4.275 gezinnen gedurende twee dagen hun tijdsbesteding bij. In 2005 waren het 6.400 respondenten van 12 jaar of ouder uit 3.474 gezinnen. In 2013, ten slotte, gaat het om 5.559 respondenten van 10 jaar of ouder uit 2.744 gezinnen" (Glorieux et al., 2015a). De selectie vond plaats op het niveau van de huishoudens. Alle leden van het huishouden, vanaf 12 jaar (of 10 in 2013), hebben het dagboek dus ingevuld. Alle leden van hetzelfde huishouden hebben de gegevens voor dezelfde dagen ingevuld. De gegevens komen van Statistics Belgium. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Gedetailleerde methodologische informatie voor de berekening van de betrouwbaarheidsintervallen is te vinden in Glorieux et al. (2015b).

Op Europees niveau, voor de internationale vergelijking, worden de tijdsbudgetonderzoeken samengebracht in het HETUS-programma, de Harmonised European Time Use Survey (HETUS, 2015), waarin de lijst met activiteiten die als huishoudelijke taken beschouwd worden verschillend gegroepeerd worden. Dit programma levert tabellen waarmee de vijftien deelnemende Europese landen (België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden) vergeleken kunnen worden voor een gemiddelde dag van personen van 20 tot 74 jaar in een bepaald jaar tussen 1998 en 2005 naargelang de landen.

Doelstelling: de tijd die aan huishoudelijk werk wordt besteed moet gelijk verdeeld zijn tussen mannen en vrouwen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 5.4: "Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 1: "Vrouwen en mannen zullen hun rechten gelijk uitoefenen. Zij zullen kunnen bijdragen tot alle aspecten van de ontwikkeling van de samenleving en de verbetering van de levensomstandigheden zonder onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van hun geslacht" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: in België daalt de tijd die gemiddeld, cumulatief door mannen en vrouwen, aan huishoudelijk werk wordt besteed licht tussen 1999 en 2013.

Internationale vergelijking: de vergelijking tussen België en de buurlanden toont weinig verschillen. Maar, omdat de tijdstippen van de enquêtes verschillen, worden die gegevens enkel als voorbeeld gegeven. De verschillen tussen de Time use-enquête en de HETUS-enquête zijn te wijten aan het feit dat de huishoudelijke taken op een verschillende manier worden gedefinieerd.

Opsplitsing volgens geslacht: tijdens de periode 1999-2013 daalde de tijd die vrouwen gemiddeld aan huishoudelijk werk besteden licht, terwijl die voor mannen stabiel bleef. De tijd die vrouwen gemiddeld aan huishoudelijk werk besteden daalde van 3u42' per dag naar 3u36', terwijl mannen er tijdens die periode 2u12' aan besteden.

VN-Indicator: de gekozen indicator stemt overeen met 5.4.1 - Aandeel van de tijd dat besteed wordt aan onbetaald huishoudelijk en zorgwerk, naar geslacht, leeftijd en woonplaats.

Bronnen