Slachtoffers van natuurrampen

In 2016 waren er in België 0,02 slachtoffers van natuurrampen per 100.000 personen; in 2015 bedroeg dat aantal 3,64. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet het gemiddelde tijdens de periode 2020-2030 lager liggen dan de 1,97 uit de periode 2005-2015. Door het grillige karakter van natuurrampen is het onmogelijk een trend te bepalen. Daarom is het onmogelijk het aantal slachtoffers van natuurrampen te evalueren.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Slachtoffers van natuurrampen - België

aantal per 100 000 personen

 20002005201020152016202020252030
waarnemingen0.002.026.363.640.02------
doelstelling: maximum gemiddelde 2020-2030 (gegevens 04/05/2017)1.971.971.971.971.971.971.971.97

doelstelling berekend met gegevens beschikbaar op 04/05/2017

Guha-Sapir D., Below R., Hoyois P. (2017), EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database, http://www.emdat.be/, Université Catholique de Louvain, Brussel, België (geraadpleegd op 30/10/2017); Eurostat (2017), Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Slachtoffers van natuurrampen - België

aantal per 100 000 personen

 1990200020052010201120122013201420152016
België0.160.002.026.360.690.030.000.003.640.02

Guha-Sapir D., Below R., Hoyois P. (2017), EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database, http://www.emdat.be/, Université Catholique de Louvain, Brussel, België (geraadpleegd op 30/10/2017); Eurostat (2017), Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Slachtoffers van natuurrampen - EU-28

aantal per 100 000 personen

 1990200020052010201120122013201420152016
EU-281,261.2630.2716.84123.424.1218.11274.9336.7614.396.86

Guha-Sapir D., Below R., Hoyois P. (2017), EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database, http://www.emdat.be/, Université Catholique de Louvain, Brussel, België (geraadpleegd op 30/10/2017); Eurostat (2017), Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: de opvolgingsindicator is het aantal slachtoffers van rampen per 100 000 personen. De slachtoffers omvatten doden, vermisten en personen die getroffen worden door rampen. Het aantal vermisten weerspiegelt het aantal personen die verdwenen zijn sinds de ramp heeft plaatsgevonden en die verondersteld worden overleden te zijn op basis van officiële gegevens. Het aantal getroffen personen beschouwt het aantal gewonden (met een fysiek letsel, een trauma of een ziekte en die onmiddellijke medische bijstand vereisen als direct resultaat van de ramp), de daklozen (personen waarvan de woning verwoest of zwaar beschadigd is en die onderdak nodig hebben als gevolg van de ramp) en de personen die hulp nodig hebben tijdens een noodsituatie. De indicator wordt berekend door het FPB op basis van de gegevens afkomstig van de Université Catholique de Louvain (Guha-Sapir et al., 2017) voor België en van Eurostat (2016) voor Europa.

Cijferdoel: binnen het Internationaal kader Rampenrisicovermindering 2015-2030 aangenomen te Sendai, het zogenaamde Actiekader van Sendai (UN, 2015b), is overeengekomen om het aantal slachtoffers van rampen tegen 2030 te verminderen, zodat het gemiddeld aantal slachtoffers per 100 000 inwoners tijdens het decennium 2020-2030 lager ligt dan tijdens de periode 2005-2015. Op basis van de hier voorgestelde gegevens is het gemiddeld aantal slachtoffers in België, tijdens de referentieperiode 2005-2015, gelijk aan 1,97 per 100 000 inwoners.

Op te merken valt dat deze indicator grote schommelingen vertoont door het grillige karakter van natuurrampen en de onvolledige registratie van alle slachtoffers van natuurrampen. Er kan geen significante trend noch extrapolatie opgemaakt worden, wat de evaluatie van die indicator onmogelijk maakt.

Subdoelstelling: 13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken tegenover met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen.

I-SDG: 13.1.2 Aantal doden, vermisten en slachtoffers door rampen, per 100.000 personen. Die indicator wordt eveneens gebruikt om de doelstelling over armoede (subdoelstelling 1.5 Tegen 2030 de veerkracht opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken) en over steden en menselijke nederzettingen (subdoelstelling 11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische verliezen van het wereldwijd bruto binnenlands product terugschroeven die veroorzaakt worden door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties) op te volgen.