Balans - Indicatoren van duurzame ontwikkeling

In de Balans - Indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van 34 indicatoren over de evolutie van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals). Voor 17 van die indicatoren hebben de beleidsverantwoordelijken een cijferdoel vastgelegd. Dat is een precieze waarde die de indicator moet bereiken op een bepaald tijdstip; voor de meeste SDG's is dat 2030. Voor de overige 17 indicatoren bestaat de doelstelling enkel uit een gewenste richting.

Het evaluatieresultaat wordt voor elke indicator met een pictogram weergegeven. Meer informatie over de evaluatiemethode is te vinden in het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017 (zie 2.1).

De balans 2017 met 34 indicatoren van duurzame ontwikkeling is als volgt samen te vatten.

 

Resultaat Trendevaluatie Totaal
naar cijferdoel enkel gewenste richting
Gunstig 5 7 12
Onbepaald/onmogelijk 1 7 8
Ongunstig 11 3 14
Totaal 17 17 34

 

De onderstaande balans geeft toegang tot de gedetailleerde informatie over de afzonderlijke indicatoren.

 

SDGINDICATORDOELSTELLINGEVALUATIE
Geen armoede Risico op armoede of sociale uitsluiting
Overmatige schuldenlast van de gezinnen
Geen honger Obesitas bij volwassenen
Oppervlakte biologische landbouw
Goede gezondheid en welzijn Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen
Dagelijkse rokers
Kwaliteitsonderwijs Vroegtijdige schoolverlaters
Levenslang leren
Gendergelijkheid Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Vrouwelijke parlementsleden
Schoon water en sanitair Nitraat in rivierwater
Waterverbruik
Betaalbare en duurzame energie Hernieuwbare energie
Energie-intensiteit
Waardig werk en economische groei Werkloosheidsgraad
Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen
Industrie, innovatie en infrastructuur Vervoer van personen met de wagen
Onderzoek en ontwikkeling
Ongelijkheid verminderen Gini-index 
Armoederisico
Duurzame steden en gemeenschappen Gebrekkige huisvesting
Blootstelling aan fijn stof
Verantwoorde consumptie en productie Binnenlands materiaalverbruik
Gemeentelijk afval
Klimaatactie Slachtoffers van natuurrampen
Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS
Leven in het water Duurzame visvangst
Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied
Leven op het land Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied
Populatie weidevogels
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten Veiligheidsgevoel in de openbare ruimte
Vertrouwen in instellingen
Partnerschap om doelstellingen te bereiken Officiële ontwikkelingshulp
Officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen