Sociaal netwerk

In 2020 verklaarde 90,4 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in België dat ze kunnen rekenen op de steun van vrienden en familie wanneer dat nodig is. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag het sociaal netwerk niet verminderen.

The chart will appear within this DIV.

Sociaal netwerk - België en internationale vergelijking

personen die verklaren dat ze kunnen rekenen op de steun van vrienden en familie wanneer dat nodig is

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 200520102015201920202020//20052020//2015
België93.593.188.588.490.4-0.20.4
Duitsland96.493.992.688.690.5-0.4-0.5
Frankrijk94.094.389.695.894.70.11.1
Nederland94.795.787.994.194.40.01.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Voor sommige jaren (2006, 2007 en 2009) zijn de gegevens niet voor alle landen beschikbaar.

Gallup World Poll (2021), op basis van Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. en De Neve, J. (2021), World Happiness Report 2020, New York: Sustainable Development Solutions Network.

Definitie: aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat bevestigend antwoordt op de vraag uit de Gallup World Poll: "Als u problemen had, heeft u familie of vrienden op wie u kunt rekenen om u te helpen wanneer u ze nodig heeft, of niet?". Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de Gallup World Poll. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De gegevens over de betrouwbaarheidsintervallen zijn niet publiek beschikbaar.

Doelstelling: het sociaal netwerk mag niet kleiner worden.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten doel 16: “Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit". Sociale netwerken, of familie en vrienden hebben, zijn een belangrijke bijdrage tot vreedzame en inclusieve samenlevingen.

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling heeft als eerste uitdaging: Een maatschappij die de sociale cohesie bevordert. Om aan deze sociale cohesie bij te dragen, wordt er als impliciete doelstelling beschouwd dat het aandeel personen dat aangeeft minstens één keer per week sociaal contact te hebben met vrienden of familie om sociale redenen, als maatstaf voor het sociaal kapitaal, niet mag dalen.

Evolutie: het sociaal netwerk is relatief stabiel tussen 2005 en 2020: behalve in 2015 en 2019 kan meer dan 90% van de bevolking van 15 jaar en ouder indien nodig een beroep doen op familie of vrienden.

Internationale vergelijking: in 2020 verklaart 90,4% van de bevolking in België te kunnen rekenen op de steun van familie en vrienden als dat nodig is. Dat is bijna evenveel als in Duitsland (90,5%) en minder dan in Nederland (94,4%) en Frankrijk (94,7%). Er is vooral een grote volatiliteit met wisselende posities en relatief kleine verschillen. Door de subjectieve aard van de indicator moet de vergelijking tussen landen met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: gegevens van andere bronnen tonen dat er voor deze indicator geen significante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen (ESS, 2020).

Opsplitsing volgens inkomen: gegevens van andere bronnen tonen geen significante invloed van het inkomen op de sociale contacten (ESS, 2020).

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij doel 16. Sociale netwerken, of familie en vrienden hebben, zijn een belangrijke bijdrage tot vreedzame en inclusieve samenlevingen.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator van het welzijn hier en nu en om de composiete indicator Sociaal kapitaal, gepubliceerd in het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp, te berekenen.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 24/09/2020).

    • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 24/09/2020).
  • Specifiek