Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied

In 2015 was 12,7 procent van de Belgische landoppervlakte Natura 2000-gebied. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend sinds 2010 is onbepaald.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied - België

procent van de Belgische landoppervlakte

 201020112012201320142015
waarnemingen12.712.712.812.712.712.7

EEA (2017), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied

procent van de landoppervlakte

 2010201120122013201420152015//2010
België12.712.712.812.712.712.70.1
EU-2717.517.917.917.917.917.90.5
//: gemiddelde groeivoeten

EEA (2017), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator vertegenwoordigt het aandeel van de oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (onder de habitatrichtlijn 92/43/EEG en/of de vogelrichtlijn 79/409/EEG) in de totale oppervlakte van het Belgische grondgebied. De gegevens zijn afkomstig van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2017b).

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (doelstelling 37). Om in de richting van de doelstellingen (SDG's en LTV DO) te gaan, moet de landoppervlakte Natura 2000 stijgen.

Voorts valt op te merken dat het Natura 2000-gebied maar een deel is van het beschermde gebied in België. Een indicator over het aandeel van het beschermde gebied "aan de hand van representatieve en onderling goed gelinkte ecologische netwerken van zones die efficiënt en rechtvaardig evenals met andere efficiënte maatregelen per zone beschermd worden" (CBD, 2010; vertaling FPB) werd voor een eerste keer in België berekend om een basisniveau te bepalen in het kader van de doelstelling voor 2020: "Ten minste 17% van de land- en binnenwatergebieden, vooral die van bijzonder belang voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten, wordt bewaard door de ontwikkeling van effectieve en op billijke wijze beheerde, ecologisch representatieve en goed verbonden systemen van beschermde gebieden en door andere effectieve gebiedsgerichte instandhoudingsmaatregelen, en wordt geïntegreerd in ruimere landschappen" (Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit, 2013). De opvolging is nog niet georganiseerd (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2017b).

Subdoelstelling: 15.1 Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van land- en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder wouden, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten.

I-SDG: 15.1.1 Deel van de totale landoppervlakte dat bebost is.