Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied

In 2015 was 36,8 procent van de Belgische zee-oppervlakte Natura 2000-gebied. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling te realiseren, moet dat cijfer tegen 2020 minstens 10 procent bedragen. Dat doel is nu reeds bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied - België

procent van de Belgische zee-oppervlakte

 2000200520102015202020252030
waarnemingen----36.736.8------
trend en extrapolatie----36.636.837.037.137.2
doelstelling 203010.010.010.010.010.010.010.0

Berekeningen FPB op basis van EEA (2017), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ en van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016), Onze zee in een notendop, http://www.health.belgium.be/nl/onze-zee-een-notendop (geraadpleegd op 08/11/2017).

Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied - België

procent van de Belgische zee-oppervlakte

 2010201120122013201420152015//2010
België36.736.636.636.836.836.80.1
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van EEA (2017), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ en van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016), Onze zee in een notendop, http://www.health.belgium.be/nl/onze-zee-een-notendop (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator vertegenwoordigt het aandeel van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (onder de habitatrichtlijn 92/43/EEG en/of de vogelrichtlijn 79/409/EEG) in de totale Belgische zee-oppervlakte (die oppervlakte omvat de territoriale zee, de exclusieve economische zone en het continentaal plat). De indicator wordt door het FPB berekend aan de hand van de gegevens van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2017b) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2017a).

Cijferdoel: de subdoelstelling stelt een aandeel van 10 % beschermde zee- en kustoppervlakte als cijferdoel vast.

Subdoelstelling: 14.5 Tegen 2020 minstens 10% van de kust- en zeegebieden beschermen, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie.

I-SDG: 14.5.1 Deel van de mariene oppervlakte dat beschermd is.