Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS

In 2015 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen van de niet-ETS-sectoren (buiten het emissiehandelssysteem van de Europese Unie: huisvesting, vervoer, diensten, landbouw…) in België 73 miljoen ton CO2-equivalent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 51,8 miljoen ton. Volgens de projecties van het Federaal Planbureau wordt dat doel niet bereikt. De uitstoot van broeikasgassen niet-ETS evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS - België

miljoen ton CO2-equivalent

 2000200520102015202020252030
waarnemingen--78.278.573.0------
projectie--------66.5--64.6
doelstelling 203051.851.851.851.851.851.851.8

Eurostat (2017), Greenhouse gas emissions in ESD sectors [t2020_35], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 27/10/2017); FPB (2014), Het Belgische energiesysteem in 2050: waar naartoe? Beschrijving van een referentiescenario voor België.

Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS

miljoen ton CO2-equivalent

 20052010201120122013201420152015//20052015//2010
België78.278.573.272.374.170.073.0-0.7-1.4
EU-282,848.42,738.02,623.22,599.42,567.22,478.22,520.7-1.2-1.6
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Greenhouse gas emissions in ESD sectors [t2020_35], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 27/10/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: de EU definieert voor het merendeel van de industrieën reductiedoelstellingen op Europees niveau tegen 2030, in het Emissions Trading Scheme (ETS). Voor de andere sectoren (huisvesting, vervoer, diensten, landbouw…), de niet-ETS-sectoren, worden doelstellingen vastgelegd op nationaal niveau. Om de vooruitgang van België te evalueren, worden dan ook enkel de niet-ETS-sectoren beschouwd. De indicator wordt uitgedrukt in megaton CO2-equivalent (Mt CO2-eq.). De gegevens zijn afkomstig van Eurostat (2017l).

Cijferdoel: de Europa 2020-strategie bevat een cijferdoel voor België om de BKG-uitstoot met 15 % te verminderen tegen 2020 in de niet-ETS-sectoren. De doelstelling uit het Klimaat- en energiekader 2030 om op Europees niveau de uitstoot met 40 % te verminderen tegen 2030, werd nog niet verdeeld over de lidstaten. De huidige voorstellen van de Commissie (EC, 2017) omvatten voor België een reductiedoelstelling van 35 % tussen 2005 en 2030 voor de niet-ETS-sectoren. Die waarde wordt gehanteerd als cijferdoel in dit rapport.

Subdoelstelling: 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

I-SDG: de door UNSC voorgestelde indicator (13.2.1 Aantal landen die hebben meegedeeld dat ze een geïntegreerd(e) beleid/strategie/plan hebben opgesteld of geoperationaliseerd dat hun aanpassingsvermogen aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering vergroot […]) komt niet overeen met een in België te ontwikkelen indicator.