Overheidsschuld

In 2017 bedroeg de totale geconsolideerde bruto schuld van de gezamenlijke overheid in België 103,1 procent van het bruto binnenlands product. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet de overheidsschuld dalen.

The chart will appear within this DIV.

Overheidsschuld - België en internationale vergelijking

procent van het bruto binnenlands product

 199520002005201020122015201620172017//19952017//2012
België130.5108.894.799.7104.3106.1105.9103.1-1.1-0.2
EU28--60.161.578.983.984.583.381.6---0.6
//: Gemiddelde groeivoeten

INR; Eurostat (2018), Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_10dd_edpt1], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 15/10/2018).

Definitie: de overheidsschuld is de totale geconsolideerde brutoschuld van de gezamenlijke overheid in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De gegevens voor België worden verzameld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Om de vergelijking mogelijk te maken met de andere Europese landen komen de gegevens van Eurostat.

Doelstelling: de overheidsschuld moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 17.13: "De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 44: "De schuldenlast die zowel voortvloeit uit sociale verschijnselen als uit milieu- en economische verschijnselen, zal op een houdbaar niveau blijven en de toekomstige generaties dus niet belasten" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Het Verdrag betreffende de Europese Unie (Publicatieblad van de Europese Unie, 29/07/1992) bevat de volgende doelstelling: een verhouding van maximaal 60% tussen de overheidsschuld en het bbp die de lidstaten niet mogen overschrijden of in elk geval in een bevredigend tempo moeten halen.

Evolutie: de overheidsschuld daalde in België van 130,5% van het bbp tot 87% tussen 1995 en 2007. Dat was het gevolg van een bijna-stabilisatie van de schuld in lopende prijzen en een toename van het bbp. Sinds 2008 en de financieel-economische crisis is de overheidsschuld gestegen om zich opnieuw boven de symbolische drempel van 100% van het bpp te bevinden. Vanaf 2014 is de indicator licht gedaald, maar blijft, in 2017, boven die drempel.

Internationale vergelijking: in vergelijking met het gemiddelde van de EU28 ligt de gemiddelde overheidsschuld (in procent van het bbp) in Europa ver onder die van België; respectievelijk 81,6% tegenover 103,1% in 2017. Dit verschil wordt over heel de geanalyseerde periode waargenomen. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2017 tot de slechtst presterende groep.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 17.13. Het verlagen van de overheidsschuld (en de particuliere schuld) laat toe om de macro-economische stabiliteit op wereldschaal te verhogen en om een duurzamere economie voor de toekomstige generaties te ontwikkelen.

Bronnen

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).