Loonkloof tussen mannen en vrouwen

  •  08/02/2018

In 2015 lag het gemiddelde uurloon van vrouwen in België 6,5 procent lager dan dat van mannen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat verschil dalen naar nul procent.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in gemiddelde uurlonen

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 20062007200820092010201120122013201420152015//20062015//2010
België9.510.110.210.110.29.48.37.56.66.5-4.1-8.6
EU-28--------16.416.917.316.816.716.3---0.1
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), tsdsc340, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/11/2017).

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in jaarlonen - België

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 1998200020052009201020112012201320142014//19982014//2009
België27.426.425.022.822.822.021.820.920.6-1.8-2.0
//: gemiddelde groeivoeten

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Economie, Federaal Planbureau (2017), De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2017.

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de loonkloof is het verschil tussen de gemiddelde uurlonen van vrouwen en van mannen, uitgedrukt in procent van het gemiddelde uurloon van mannen. De hier gebruikte gegevens zijn gebaseerd op de Europese loonenquête. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Evolutie: het verschil tussen de uurlonen van vrouwen en mannen is duidelijk gedaald sinds 2010, van 10,2 % in 2010 tot 6,5 % in 2015.

De loonkloof ligt in België onder de gemiddelde Europese loonkloof (EU-28: 16,7 %). Het verschil stijgt van 6,2 procentpunt in 2010 tot 10,1 procentpunt in 2014. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de best presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "Vrouwen en mannen zullen hun rechten gelijk uitoefenen. Zij zullen kunnen bijdragen tot alle aspecten van de ontwikkeling van de samenleving en de verbetering van de levensomstandigheden zonder onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van hun geslacht" (doelstelling 1). Om bij te dragen tot die doelstelling moet het jaarlijks verschil in brutolonen tussen mannen en vrouwen dalen.

De indicator die het verschil in bruto-uurlonen meet, moet vergeleken worden met de indicator die het verschil in jaarlonen tussen mannen en vrouwen meet. Ook de jaarlonen van vrouwen liggen gemiddeld lager dan die van mannen. Dat verschil is minder groot voor het uurloon dan voor het jaarloon, wat verklaard kan worden door het groter aandeel vrouwen dat deeltijds werkt en voor wie een equivalent uurloon geen equivalent inkomen oplevert op jaarbasis. "Het is belangrijk om beide cijfers weer te geven, omdat de ongelijke verdeling in arbeidsduur niet genderneutraal is. Het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen maakt juist een groot deel uit van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Het hangt samen met de ongelijke verdeling van zorgtaken, maar ook met stereotiepe verwachtingen op de arbeidsmarkt zelf en met de segregatie: heel wat beroepen waarin veel vrouwen tewerkgesteld zijn, zijn georganiseerd in de richting van deeltijds werk, zoals bijvoorbeeld de distributie, of de schoonmaak" [IGVM (2014), De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2015, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, http://igvm-iefh.belgium.be (geraadpleegd op 26/11/2015)].

Het verschil in jaarlonen tussen mannen en vrouwen daalde tussen 1998 en 2014 met 6,8 procentpunt van 27,4 tot 20,6 %.