Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied

  •  18/11/2016

In 2015 was 36,8 procent van de Belgische zee-oppervlakte Natura 2000-gebied. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling te realiseren, moet dat cijfer tegen 2020 minstens 10 procent bedragen.

The chart will appear within this DIV.

Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied - België

procent van de Belgische zee-oppervlakte

 2010201120122013201420152015//2010
België36.736.636.636.836.836.80.1
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van EEA (2017), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ en van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016), Onze zee in een notendop, http://www.health.belgium.be/nl/onze-zee-een-notendop (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: deze indicator vertegenwoordigt het aandeel van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (onder de habitatrichtlijn 92/43/EEG [EU (1992), Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28076&from=NL (geraadpleegd op 01/12/2015)] en/of de vogelrichtlijn 79/409/EEG [EU (1979), Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28046&from=NL (geraadpleegd op 01/12/2015)]) in de totale Belgische zee-oppervlakte (die oppervlakte omvat de territoriale wateren, de exclusieve economische zone en het continentaal plat). De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2016) en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2016).

Evolutie: het aandeel van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden evolueert weinig tussen 2010 en 2015 en vertegenwoordigt 36,80 % van de Belgisch zee-oppervlakte in 2015. Er kan geen internationale vergelijking worden gemaakt, aangezien het niet mogelijk is het aandeel te berekenen van de zee-oppervlakte van de Natura 2000-gebieden bij gebrek aan gegevens over de totale zee-oppervlaktes van de Europese landen op de website van Eurostat.

Doelstelling: de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten de volgende subdoelstelling: "Tegen 2020 minstens 10 % van de kust- en zeegebieden behouden, in overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke informatie" (subdoelstelling 14.5). Die subdoelstelling is in België reeds ruim bereikt.