Huishoudelijk werk

  •  18/01/2017

In 2010 werd er in België door vrouwen en mannen samengeteld gemiddeld 5,7 uren per dag besteed aan huishoudelijk werk. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de duur van het huishoudelijk werk.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Huishoudelijk werk - België

uren per dag

 1999200520132013//1999
België5.95.75.7-0.2
//: gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Huishoudelijk werk volgens geslacht - België

uren per dag

 1999200520132013//1999
vrouwen3.73.53.6-0.2
mannen2.22.12.20.0
//: gemiddelde groeivoeten

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015), Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek - Statistics Belgium, Brussel, http://www.time-use.be/nl/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: het huishoudelijk werk in de loop van een dag is de som van de tijd die er gemiddeld aan besteed wordt door vrouwen en van de tijd die er gemiddeld aan besteed wordt door mannen. Deze indicator wordt berekend op basis van het Belgisch tijdsbudgetonderzoek (Belgen van 12 jaar en ouder ["In 1999 hielden 8.382 respondenten van 12 jaar of ouder uit 4.275 gezinnen gedurende twee dagen hun tijdsbesteding bij. In 2005 waren het 6.400 respondenten van 12 jaar of ouder uit 3.474 gezinnen. In 2013, ten slotte, gaat het om 5.559 respondenten van 10 jaar of ouder uit 2.744 gezinnen" (Glorieux et al., 2015)]) en wordt in uren uitgedrukt. Huishoudelijk werk omvat alle taken die uitgevoerd worden in het kader van het onderhoud van het huis, de bereiding van maaltijden, de opvoeding en zorg van kinderen. De gegevens komen van Statistics Belgium (2015).

Evolutie: in België daalt de tijd die gemiddeld, cumulatief door mannen en vrouwen, aan huishoudelijk werk wordt besteed licht tijdens de beschouwde periode.

Op Europees niveau worden de tijdsbudgetonderzoeken samengebracht in het HETUS-programma, de Harmonised European Time Use Survey [HETUS (2015), Harmonised European Time Use Survey, https://www.h6.scb.se/tus/tus/ (geraadpleegd op 25/10/2017)], waarin de lijst met activiteiten die als huishoudelijke taken beschouwd worden verschillend gegroepeerd worden. Dit programma levert tabellen waarmee de vijftien deelnemende Europese landen [Deelnemende landen: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden] vergeleken kunnen worden voor een gemiddelde dag van personen van 20 tot 74 jaar in een bepaald jaar tussen 1998 en 2005 naargelang de landen. De vergelijking tussen België en de buurlanden toont weinig verschillen. Omdat de tijdstippen van de enquêtes verschillen, worden die gegevens enkel als voorbeeld gegeven en worden dus niet op de grafiek weergegeven. De verschillen tussen de Time use-enquête en de HETUS-enquête zijn te wijten aan het feit dat de huishoudelijke taken op een verschillende manier worden gedefinieerd.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "Vrouwen en mannen zullen hun rechten gelijk uitoefenen. Zij zullen kunnen bijdragen tot alle aspecten van de ontwikkeling van de samenleving en de verbetering van de levensomstandigheden zonder onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van hun geslacht" (doelstelling 1). De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten de volgende subdoelstelling: "Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is" (subdoelstelling 5.4). Om bij te dragen tot die doelstellingen, moet de tijd die gemiddeld aan huishoudelijk werk wordt besteed gelijk verdeeld zijn tussen mannen en vrouwen.

Opsplitsing volgens geslacht

Tijdens de periode 1999-2013 daalde de tijd die vrouwen gemiddeld aan huishoudelijk werk besteden licht, terwijl die voor mannen stabiel bleef. De tijd die vrouwen gemiddeld aan huishoudelijk werk besteden daalde van 3u42' per dag naar 3u36', terwijl mannen er tijdens die periode 2u12' aan besteden.