Landbouwpesticiden

  •  24/11/2016

In 2014 werd er in België 5,3 kilogram pesticiden per hectare landbouwoppervlakte verkocht. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Landbouwpesticiden

kg/ha

 200720082009201020112012201320142014//2007
België6.65.94.74.15.05.04.75.3-3.2
Duitsland--------2.62.72.62.8--
Frankrijk--------2.22.32.42.7--
Nederland--------5.96.15.85.8--
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2015), Verkoop van pesticiden 2007-2013 (rechtstreekse mededeling); Statistics Belgium (2016), Annual data on active substances (kg) from commercial products covered by an authorization for the placing on the market of plant protection products 2012-2014; Statistics Belgium (2010 tot 2015), Kerncijfers landbouw 2010-2015, https://statbel.fgov.be/ & Eurostat (2017), Pesticide sales [aei_fm_salpest09] en Land use: number of farms and areas of different crops by type of farming [ef_oluft], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: landbouwpesticiden zijn chemische stoffen die hoofdzakelijk in de landbouw gebruikt worden om organismen te vernietigen die schadelijk zijn voor gewassen, zoals zwammen, insecten, bacteriën en planten. De consumptie van landbouwpesticiden wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de totale hoeveelheid verkochte pesticiden [Dit dekt niet enkel pesticiden voor de landbouw, maar ook pesticides gebruikt door gemeenten, door de NMBS enz] en de totale landbouwoppervlakte, uitgedrukt in kg/hectare. De totale hoeveelheid pesticiden omvat alle stoffen uit de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1185/2009 [EU (2009), Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden, Publicatieblad van de Europese Unie, L 324, 10/12/2009, pp.1-22] betreffende statistieken over pesticiden. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van gegevens van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2015) en Statistics Belgium (2016) voor België en van Eurostat (2016) voor de andere Europese landen.

Evolutie: de hoeveelheid verkochte landbouwpesticiden per hectare daalt tussen 2007 en 2010 en stijgt vervolgens tot 5,3 kg/ha in 2014, wat onder de 6,6 kg/ha van 2007 blijft. De neerwaartse trend van de hoeveelheid verkochte landbouwpesticiden tussen 2007 en 2014 is onder meer toe te schrijven aan het feit dat die pesticiden efficiënter geworden zijn. De nieuwe producten zijn niet enkel efficiënter (toepassing in g/ha in plaats van kg/ha), maar ook specifieker gericht (minder impact op organismen waarop ze niet gericht zijn). Dit kan evenwel gepaard gaan met een toename van het toxiciteitsniveau van de actieve bestanddelen voor de mens, de fauna en de flora. Daarom neemt de Europese Unie maatregelen om de meest toxische producten van de markt te halen. Ten opzichte van de drie buurlanden situeert België zich qua verbruik onder Nederland, maar ruim boven Duitsland en Frankrijk.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De sociale en ecologische impact van onze productie- en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn" (doelstelling 28). Om in de richting van die doelstelling te gaan, moet de hoeveelheid verkochte landbouwpesticiden per hectare dalen.