Uitstoot van stikstofoxiden

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg de uitstoot van stikstofoxiden in België 197,2 kiloton stikstofdioxide. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Uitstoot van stikstofoxiden

kt NO2

 1990200020052010201120122013201420152015//19902015//2010
België411.8345.2318.7246.3228.7214.9207.1200.3197.2-2.9-4.3
EU-2817,643.713,066.111,985.99,377.49,023.68,669.48,280.97,913.27,750.8-3.2-3.7
//: gemiddelde groeivoeten

EEA (2017), Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention), https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer (geraadpleegd op 27/10/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) meet de totale uitstoot van NOx op het Belgisch grondgebied, uitgedrukt in kiloton stikstofdioxide (kt NO2). NOx wordt hoofdzakelijk uitgestoten bij het gebruik van fossiele brandstoffen in motoren en verwarmingsketels. De gegevens worden verzameld door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu en zijn beschikbaar op de website van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2017). Om de evoluties van België en van de EU-28 te kunnen vergelijken, werden de gegevens in de figuur hierboven in een index uitgedrukt (basis 1990 = 100).

Evolutie: tussen 1990 en 2015 daalde de uitstoot van stikstofoxiden met 52 %. Het wegvervoer is een van de belangrijkste oorzaken van die vervuiling. De daling van de uitstoot is het resultaat van de snelle verbetering van de emissienormen per kilometer voor voertuigen, met de opeenvolgende invoering van de vervuilingsnormen Euro 1 (1993) tot Euro 6 (2014). Die verbetering wordt niettemin getemperd door drie factoren. De eerste factor is het vervangingstempo van oude voertuigen: aangezien die vervuilingsnormen alleen van toepassing zijn op nieuwe voertuigen, gaat de vooruitgang traag omdat oude voertuigen maar geleidelijk vervangen worden. De tweede factor is de verkeerstoename die de daling van de uitstoot per kilometer als gevolg van de strengere vervuilingsnormen gedeeltelijk tenietdoet. De derde factor is de verdieseling van het wagenpark: dieselwagens stoten meer NOx uit dan benzinewagens.

Tussen 1990 en 2015 was de daling van de uitstoot van stikstofoxiden in België (-52 %) iets zwakker dan in de EU-28 (-57 %). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De uitstoot van vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden, [...], zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (doelstelling 35). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet de uitstoot van stikstofoxiden dalen.