Blootstelling aan fijn stof

  •  08/02/2018

In 2014 bedroeg de bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie van fijn stof in België 14,2 microgram PM2,5 per kubieke meter. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 10.

The chart will appear within this DIV.

Blootstelling aan fijn stof

microgram PM2,5 per kubieke meter, bevolkingsgewogen gemiddelde

 20002005201020112012201320142014//20002014//2009
België14.515.017.717.716.116.814.2-0.1-5.6
EU-2814.415.518.018.416.815.915.20.4-2.7
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Urban population exposure to air pollution by particulate matter [tsdph370], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 26/10/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de blootstelling aan fijn stof (PM2,5) meet de concentratie van deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm in de Belgische steden, uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m³). Die deeltjes worden hoofdzakelijk uitgestoten tijdens verbrandingsprocessen (motoren, verwarmingsketels enz.) en in bepaalde industriële activiteiten (cementproductie enz.). Door de grotere concentratie van dit type activiteiten in stedelijke gebieden worden de concentraties daar prioritair gemeten. Om deze indicator te berekenen worden de gemeten concentraties aangepast op basis van de bevolking. De gegevens worden samengebracht door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu en zijn beschikbaar op de site van Eurostat (2017).

Evolutie: de gemiddelde concentraties fijn stof blijven tussen 2000 en 2005 stabiel rond de 15 µg/m³ en zijn daarna snel gestegen tot 21 µg/m³ in 2007. Sindsdien dalen de gemiddelde conentraties gestaag tot 14,2 µg/m³ in 2014.

Tussen 2000 en 2014 liggen de in België waargenomen gemiddelde concentraties op gelijkbare niveaus als in de Europese Unie.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De uitstoot van vervuilende stoffen, zoals [...] fijn stof, [...], zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (doelstelling 35). De Wereldgezondheidsorganisatie stelt, daarnaast, in haar Air quality guidelines - global update 2005 (Richtlijnen voor de luchtkwaliteit – globale update 2005), een maximumniveau voor van 10 µg/m³ voor de jaarlijkse gemiddelde concentraties van PM2.5. Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet de blootstelling aan fijn stof dalen.