Hernieuwbare energie

  •  08/02/2018

In 2015 werd in België 7,9 procent van het bruto finaal energieverbruik geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat aandeel stijgen naar 18 procent.

The chart will appear within this DIV.

Hernieuwbare energie

procent van het bruto finaal energieverbruik

 200420052010201120122013201420152015//20042015//2010
België1.92.35.76.37.27.58.07.913.86.7
EU-288.59.012.913.214.415.216.116.76.35.3
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Share of renewable energy in gross final energy consumption [t2020_31], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: hernieuwbare energie wordt gemeten als het aandeel van het energieverbruik geproduceerd uit hernieuwbare bronnen in het bruto finaal energieverbruik, zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 2009/28/EG [EU (2009), Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG, Publicatieblad van de Europese Unie, L 140, 05/06/2009, blz. 16-62]. Het bruto finaal energieverbruik is de energie die verbruikt wordt door alle eindgebruikers, inclusief de verliezen op het vervoersnetwerk en het verbruik van de energiesector zelf. De gegevens komen van Eurostat (2017).

Evolutie: het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik bedroeg in België 7,9 % in 2015. Na een constante stijging tussen 2004 en 2014, daalt de indicator voor de eerste keer in 2015. De stijging is voornamelijk het gevolg van de snelle groei van de elektriciteitsproductie op basis van biomassa, windmolens en fotovoltaïsche zonnepanelen.

Door België met de Europese Unie (EU-28) te vergelijken, wordt duidelijk dat in 2015 het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik meer dan dubbel zo groot was in de EU-28 dan in België; namelijk 16,7 % tegen 7,9 %. Ten opzichte van België tonen de gegevens voor de EU-28 het omgekeerde, de indicator blijft stijgen tussen 2014 en 2015. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de slechtst presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De koolstofarme energievormen zullen overheersen in de energiemix. De hernieuwbare energiebronnen zullen er een significant aandeel van uitmaken" (doelstelling 16). Het Nationaal Hervormingsprogramma dat door België in 2011 werd goedgekeurd en dat jaarlijks geactualiseerd wordt in het kader van de Europa 2020-strategie bevat de doelstelling om in 2020 een aandeel van 13 % hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik te bereiken (Federale regering, 2016). Om in de richting van die doelstelling te gaan, moet deze indicator stijgen.