Overheidsschuld

  •  08/02/2018

In 2016 bedroeg de totale geconsolideerde bruto schuld van de gezamenlijke overheid in België 105,7 procent van het bruto binnenlands product. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet de overheidsschuld dalen.

The chart will appear within this DIV.

Overheidsschuld

procent van het bruto binnenlands product

 19952000200520102011201220132014201520162016//19952016//2011
België136.3108.894.699.7102.6104.3105.5106.8106.0105.7-1.20.6
EU-27--60.161.578.481.183.885.686.584.583.2--0.5
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van INR (2017), Overheidsfinanciën / Brutoschuld en schatkist / Geconsolideerde brutoschuld van de overheid, http://stat.nbb.be/ en Eurostat (2017), Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_10dd_edpt1], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de overheidsschuld is de totale geconsolideerde brutoschuld van de gezamenlijke overheid in procent van het bruto binnenlands product (bbp). De gegevens komen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (2017) voor België en van Eurostat (2017) voor de andere Europese landen.

Evolutie: de overheidsschuld daalde in België van 136,3 % van het bbp tot 86,8 % tussen 1995 en 2007. Dat was het gevolg van een quasi-stabilisatie van de schuld in lopende prijzen en een toename van het bbp. Sinds 2008 en de financiel-economische crisis is de overheidsschuld gestegen om zich opnieuw boven de symbolische drempel van 100 % van het bpp te bevinden in 2011. Vanaf 2015 is de indicator licht gedaald, maar blijft boven die drempel.

In vergelijking met het gemiddelde van de EU-27 ligt de gemiddelde overheidsschuld (in procent van het bbp) in Europa ver onder die van België; respectievelijk 83,2 % tegenover 105,7 % in 2016. Dit verschil wordt over heel de geanalyseerde periode waargenomen. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de slechtst presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De schuldenlast die zowel voortvloeit uit sociale verschijnselen als uit milieu- en economische verschijnselen, zal op een houdbaar niveau blijven en de toekomstige generaties dus niet belasten" (doelstelling 44).

Het Verdrag betreffende de Europese Unie [EU (1992), Verdrag betreffende de Europese Unie, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 191 van 29/07/1992, http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_nl.pdf (geraadpleegd op 15/12/2015)] bevat het volgende cijferdoel: een verhouding van maximaal 60 % tussen de overheidsschuld en het bbp die de lidstaten niet mogen overschrijden of in elk geval in een bevredigend tempo moeten halen. Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet de overheidsschuld dalen.

 

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).