Slachtoffers van natuurrampen

  •  08/02/2018

In 2016 waren er in België 0,02 slachtoffers van natuurrampen per 100.000 personen; in 2015 bedroeg dat aantal 3,64. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet het gemiddelde tijdens de periode 2020-2030 lager liggen dan de 1,97 uit de periode 2005-2015.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Slachtoffers van natuurrampen - België

aantal per 100 000 personen

 1990200020052010201120122013201420152016
België0.160.002.026.360.690.030.000.003.640.02

Guha-Sapir D., Below R., Hoyois P. (2017), EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database, http://www.emdat.be/, Université Catholique de Louvain, Brussel, België (geraadpleegd op 30/10/2017); Eurostat (2017), Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Slachtoffers van natuurrampen - EU-28

aantal per 100 000 personen

 1990200020052010201120122013201420152016
EU-281,261.2630.2716.84123.424.1218.11274.9336.7614.396.86

Guha-Sapir D., Below R., Hoyois P. (2017), EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database, http://www.emdat.be/, Université Catholique de Louvain, Brussel, België (geraadpleegd op 30/10/2017); Eurostat (2017), Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de slachtoffers van natuurrampen omvatten doden, vermisten en personen die getroffen worden door natuurrampen. Het aantal vermisten weerspiegelt het aantal personen dat verdween sinds de ramp plaatsvond en die verondersteld worden overleden te zijn aan de hand van officiële gegevens. Het aantal getroffen personen beschouwt het aantal gewonden (met een fysiek letsel, een trauma of een ziekte en die onmiddellijke medische bijstand vereisen als rechtstreeks gevolg van de ramp), de daklozen (personen waarvan de woning verwoest of zwaar beschadigd is en die onderdak nodig hebben als gevolg van de ramp) en de personen die hulp nodig hebben tijdens een noodsituatie. De indicator is uitgedrukt per 100 000 personen en is berekend door het FPB op basis van het EM-DAT databestand van het Université catholique de Louvain [Guha-Sapir D., Hoyois P., Wallemacq P., Below R. (2017), Annual Disaster Statistical Review 2016, CRED, IRSS & UCL, Brussel, België en Guha-Sapir D., Below R., Hoyois P. (2017), EM-DAT: The CRED/OFDA International Disaster Database, http://www.emdat.be/, Université Catholique de Louvain, Brussel, België (geraadpleegd op 30/10/2017)]. De bevolkingscijfers komen van Eurostat (2017) en komen overeen met het jaargemiddelde. Ook moet worden benadrukt dat het EM-DAT bestand continu verbeterd en vervolledigd wordt, met het oog op onder meer de opname bij de hier gepresenteerde cijfers van het aantal gedehydrateerde personen als gevolg van een hittegolf.

Evolutie: deze indicator vertoont grote schommelingen, die grotendeels te wijten zijn aan het onvoorspelbare karakter van natuurrampen. Daarom is voor die indicator geen gemiddelde jaarlijkse groeivoet berekend voor België en wordt enkel het gemiddelde voor de EU-28 gepresenteerd. Sinds 1990 registreerde het EM-DAT-databestand 41 natuurlijke rampen in België, waarvan 31 met slachtoffers: drie koudegolven, drie onweren met convectieve bewolking, vier extratropische stormen, twee flitsvloeden, drie warmtegolven en zes rivieroverstromingen. Voor tien natuurrampen met slachtoffers registreert het EM-DAT bestand niet de aard van de calamiteit. De extra-tropische storm en de twee rivieroverstromingen van 2002 hebben het meeste slachtoffers gemaakt, in totaal 23,3 per 100 000 inwoners.

In vergelijking met de EU-28 zijn er in België beduidend minder slachtoffers van natuurrampen per 100 000 inwoners. Ook in de EU-28 zijn er duidelijke pieken en periodes met minder of geen slachtoffers van natuurrampen. Het jaar 1990 was bijzonder noodlottig met 1261,3 slachtoffers per 100 000 inwoners in de EU-28, te wijten aan een droogte in Spanje met 6 miljoen getroffen personen. Het jaar 1999 was eveneens noodlottig met 804,3 slachtoffers per 100 000 inwoners in de EU-28. Vooral de twee zeer hevige extratropische stormen die in Frankrijk 3,4 miljoen personen troffen, verklaren dat hoge cijfer. Andere landen die in 1999 te maken hadden met calamiteiten met ongeveer 115 000 slachtoffers zijn Hongarije (twee rivieroverstromingen en een zware storm), Griekenland (grondverschuiving) en Duitsland (rivieroverstroming).

Doelstelling: de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten de volgende subdoelstellingen: "Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken" (subdoelstelling 1.5) en "Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt wordt door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties (subdoelstelling 11.5)".

Binnen het Actiekader van Sendai [UN (2015), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030, http://www.unisdr.org/files /43291_sendaiframeworkfordrren.pdf (geraadpleegd op 28/10/2016)] om het risico op rampen te verminderen is overeengekomen om het aantal slachtoffers van rampen tegen 2030 te verminderen, zodat het gemiddeld aantal slachtoffers per 100.000 inwoners tijdens het decennium 2020-2030 lager ligt dan tijdens de periode 2005-2015. Op basis van de hier voorgestelde gegevens is het gemiddeld aantal slachtoffers in België, tijdens de referentieperiode 2005-2015, gelijk aan 1,97 per 100 000 inwoners. Het Actiekader van Sendai heeft eveneens een proces in gang gezet om, onder leiding van het in 1999 opgerichte United Nations Office for Disaster Risk Reduction, kwalitatieve data over slachtoffers van rampen beschikbaar te stellen.