Uitstoot van broeikasgassen

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in België 115,5 miljoen ton CO2-equivalent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Uitstoot van broeikasgassen

miljoen ton CO2-equivalent

 1990200020052010201120122013201420152015//19902015//2010
België143.5147.3141.6130.5120.1117.2117.4112.2115.5-0.9-2.4
EU-285,410.94,851.44,894.74,455.04,310.44,246.14,143.63,975.44,003.1-1.2-2.1
//: gemiddelde groeivoeten

Nationale klimaatcommissie (2017), Nationale inventarissen van broeikasgassenuitstoot, http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/ en EEA (2017), Greenhouse gases viewer, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer (geraadpleegd op 27/10/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de netto-uitstoot van broeikasgassen (BKG) meet de totale netto-uitstoot op het Belgisch grondgebied. De beschouwde BKG zijn deze die onder het Kyotoprotocol vallen [UNFCCC (1997). Kyoto protocol. United Nations Framework Convention on Climate Change. www.unfccc.int]: koolstofdioxide (CO2), distikstofoxide (N2O), methaan (CH4) en fluorgassen (HFC’s, PFC’s, SF6, NF3) die niet opgenomen zijn in het Protocol van Montreal [UNEP (1987). Montreal protocol, UNEP. http://ozone.unep.org]. Het gaat om de netto-uitstoot: er wordt rekening gehouden met de uitstoot en de absorptie van de LULUCF-sector (Land Use, Land Use Change and Forestry), zoals de CO2-absorptie door de bossen. De indicator wordt uitgedrukt in megaton CO2-equivalent (Mt CO2-eq.). Om de evoluties in België en in de EU-28 te kunnen vergelijken werden de gegevens voor de figuur hierboven in een index vertaald (basis 1990 = 100). De gegevens komen van de nationale inventarissen van BKG-uitstoot (Nationale Klimaatcommissie, 2017) voor België en van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2016) voor de andere Europese landen.

Evolutie: in het begin van de jaren 1990 steeg de Belgische BKG-uitstoot. Het maximum werd bereikt in 1996, toen de strenge winter zorgde voor een bijzonder sterke toename van het verwarmingsgebruik in gebouwen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen toenam. Nadien bleef de uitstoot op een peil dat vergelijkbaar was met dat van 1990, vooraleer er een regelmatige daling optrad vanaf 2004. In 2015 bedroeg de Belgische uitstoot 115,5 Mt CO2-eq. (netto-uitstoot). Dat betekent een daling met 19,5 % sinds 1990. De uitstoot van 2015 stijgt licht ten opzichte van 2014, dat het minimum van de reeks is.

Tussen 1990 en 2015, was de daling van de netto-uitstoot van BKG in België (-19,5 %) kleiner dan in de EU-28 (-26,0 %). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De Belgische emissies van broeikasgassen zullen in 2050 in eigen land met minstens 80 tot 95 % gedaald zijn ten opzichte van hun niveau in 1990" (doelstelling 31). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen dalen.