VNR17

In 2015 hebben de Verenigde Naties zeventien duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals), met 169 bijbehorende subdoelstellingen, aangenomen. Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek een set van 34 indicatoren of twee per SDG. Die indicatoren werden voor het eerst gepresenteerd in de Belgische Voluntary National Review (VNR 2017, PDF) bestemd voor het United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development van juli 2017. In de toekomst zullen aan die set van 34 nog andere indicatoren van duurzame ontwikkeling toegevoegd worden.

De onderstaande lijst geeft toegang tot de gedetailleerde informatie over de afzonderlijke VNR17-indicatoren.

In de balans 2017 evalueert het Federaal Planbureau de trends van 34 indicatoren van duurzame ontwikkeling over de evolutie van België naar de SDG's.

 

SDGINDICATOR
Geen armoede Risico op armoede of sociale uitsluiting
Overmatige schuldenlast van de gezinnen
Geen honger Obesitas bij volwassenen
Oppervlakte biologische landbouw
Goede gezondheid en welzijn Dagelijkse rokers
Sterfgevallen door chronische aandoeningen
Kwaliteitsonderwijs Vroegtijdige schoolverlaters
Levenslang leren
Gendergelijkheid Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Vrouwelijke parlementsleden
Schoon water en sanitair Nitraat in rivierwater
Waterverbruik
Betaalbare en duurzame energie Hernieuwbare energie
Energie-intensiteit
Waardig werk en economische groei Werkloosheidsgraad
Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen
Industrie, innovatie en infrastructuur Vervoer van personen met de wagen
Onderzoek en ontwikkeling
Ongelijkheid verminderen Gini-index
Armoederisico
Duurzame steden en gemeenschappen Gebrekkige huisvesting
Blootstelling aan fijn stof
Verantwoorde consumptie en productie Binnenlands materiaalverbruik
Gemeentelijk afval
Klimaatactie Slachtoffers van natuurrampen
Uitstoot van broeikasgassen
Leven in het water Duurzame visvangst
Zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied
Leven op het land Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied
Populatie weidevogels
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten Veiligheidsgevoel in de openbare ruimte
Vertrouwen in instellingen
Partnerschap om doelstellingen te bereiken Officiële ontwikkelingshulp
Officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen